Sc4logo-nv5-dk-ccw-377
SJ5-Thai-cr

จานีน ยโสวันต์

อินไซท์ 

December 2014

ตอนเช้าวันเสาร์อาจารย์ศรีใจ กันทะวังส่งรูปงานโปรเจคงานไม้แกะสลักที่ยังอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการมาให้ดู นั่นเป็นงานไม้แกะสลักเป็นรูปนกอินทรีที่ลงสีไว้แล้ว
เป็นบางส่วน รายละเอียดด้านหลังผลงานศิลปะชิ้นนี้บอกว่าจะนำไปใช้ในงานไว้
อาลัยเพื่อแสดงการคารวะศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีที่เสียชีวิตในวันที่ 3
กันยายน พ.ศ. 2557 ดิฉันคว้าโอกาสนี้ติดต่ออาจารย์ศรีใจเพื่อขอสัมภาษณ์ที่
สตูดิโอบริเวณร้านแป้นเกล็ดในอำเภอแม่แตง อาจารย์ศรีใจเป็นศิลปินและอาจารย์
สอนศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
จังหวัดเชียงรายที่กลายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของศิลปินทางเหนือ จึงกล่าว
ได้ว่าเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปิน การก่อสร้างบ้านดำ (บ้านและสตูดิโอที่ทำงาน
ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) ดูเหมือนว่าจะเป็นโครงการนำร่อง จังหวัดเชียงรายเป็น
จังหวัดพิเศษที่เต็มไปด้วยศิลปินท้องถิ่นและศิลปินที่ย้ายเข้ามาอยู่ซึ่งเข้าร่วมงาน
กิจกรรมต่างๆ และเทศกาลในจังหวัดเชียงราย ในที่สุดพวกเขาสามารถจัดตั้ง
สมาคมศิลปินเชียงรายได้สำเร็จ

 

ดิฉันได้รับทราบมาว่าขัวศิลป์ (สะพานศิลปะ) ได้รับการนำร่องโดยอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ที่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างวัดร่องขุ่น สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
ภายหลังจากการก่อตั้งถนนศิลปินในจังหวัดเชียงรายค่อนข้างประสบความสำเร็จ
นอกจากจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดติดชายแดนในภาคเหนือของประเทศไทย

 

S6-cr

 

ต่อจากนี้เป็นบทสัมภาษณ์อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง

 

จานีน: ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องงานที่กำลังจะจัดขึ้นที่ขัวศิลป์ในปีนี้

 

ศรีใจ: งานครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่ออาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชาวเหนือซึ่งเป็นที่เคารพ
นับถือและเป็นผู้สร้างสรรค์งานมาสเตอร์พีซที่เต็มไปด้วยความหมาย ขัวศิลป์
นั้นก่อตั้งโดยความร่วมมือของศิลปินจากจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่รวมทั้ง
ศิลปินที่มีหุ้นส่วนอยู่ในขัวศิลป์ด้วย ศิลปินแต่ละท่านเต็มใจสร้างงานเพื่อสะท้อน
ถึงชีวิตและการงานของอาจารย์ถวัลย์ และศิลปินหลายท่านจะแสดงผลงานที่
ขัวศิลป์ ผมคิดว่าศิลปินเชียงรายและเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะ
มีงานนิทรรศการร่วมกันหลายครั้ง อาจารย์ถวัลย์เป็นที่รักของศิลปินหลายท่านและ
นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความระลึกถึงอาจารย์ถวัลย์

 

S7-cr

 

จานีน: ดิฉันเห็นงานภาพพิมพ์ไม้แกะสลักรูปนกอินทรีของอาจารย์แล้ว งานชิ้นนี้
เป็นผลงานในงานไว้อาลัยเพื่อเป็นการคารวะอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ในจังหวัด
เชียงรายในวันที่ 11 ธันวาคม ดิฉันอยากทราบเรื่องการเตรียมงาน

 

ศรีใจ: ขัวศิลป์เป็นองค์กรชุมชน ในปีนี้พ.ศ. 2557 เป็นครั้งที่สามที่มีการจัด
นิทรรศการศิลปะ งานไว้อาลัยเพื่อแสดงการคารวะอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จะพร้อม
เปิดให้เข้าชมในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558. พิธีเปิด
ในวันที่ 11 ธันวาคมจะเริ่มเวลา 6 โมงเย็นที่ขัวศิลป์

 

S5-cr

 

จานีน: มีงานพิมพ์ไม้แกะสลักกี่ชิ้นที่อาจารย์จะทำในโอกาสนี้

 

ศรีใจ: ตามที่คุณสนใจ ผลงานนี้ไม่ใช่ภาพพิมพ์ที่มาจากแม่พิมพ์ไม้แกะสลัก สิ่งที่
ผมตั้งใจจะทำคือตัวแม่พิมพ์ไม้แกะสลักเพียงเท่านั้น

 

Srijai-6-cr

 

จานีน: คุณคิดว่าจะมีศิลปินส่งผลงานเข้ามาในงานนี้ไหมคะ

 

ศรีใจ: ผมคิดว่าศิลปินหลายท่านจะส่งผลงานเพราะอาจารย์ถวัลย์เป็นที่รักและ
เคารพจากศิลปินจำนวนมากในประเทศไทยและต่างประเทศ ในตอนนี้ภาพของ
ผลงานที่ส่งเข้ามาจะถูกส่งไปยังหน้าเฟสบุ๊คของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีซึ่งคุณ
สามารถเข้าไปดูรูปได้

 

จานีน: เรามีความเข้าใจถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของศิลปินและงานที่
สร้างสรรค์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทั้งสองจังหวัดมีแนวโน้มที่ดีและ
น่าจะไปต่อได้อีกไกล ดิฉันเห็นว่าผู้ประสานงานต้องให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม
คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

ศรีใจ: เนื่องจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในประเทศไทยดีขึ้นกว่าเดิม การ
ประชาสัมพันธ์งานและการช่วยเหลือกันระหว่างศิลปินเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เรามี
ประเพณี วัฒนธรรมและจิตวิญญาณในการช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในสังคมของเรา
ภายหลังจากการเกิดเหตุวิกฤต ศิลปินหลายท่านช่วยเหลือคนและสังคมโดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่นการหาทุนโดยการเปิดประมูลภาพเขียนและงานประติมากรรมจาก
ศิลปินที่มีชื่อเสียง รายได้จากการประมูลจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและ
วิธีการนี้ทำได้ไม่ยาก เราจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาต่างๆเต็มใจอนุญาตให้ใช้
หอประชุม ห้องจัดแสดงภาพ พิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงผลงานมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น
ห้องแสดงภาพและสตูดิโอทำงานศิลปะก็ให้ความร่วมมือเช่นกันเพราะอยากทำให้
ศิลปะเป็นที่รู้จัก ศิลปินจะได้เก็บรวบรวมเงินไปใช้ในจุดประสงค์ด้านการกุศล งาน

ประมูลยังช่วยให้ได้รับความสนใจเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในท้องที่

 

ในงานที่ขัวศิลป์ศิลปินหลายท่านทั่วประเทศไทยจะมาที่งานแน่นอน คนที่ขับ
รถมาจากเชียงใหม่ในวันหยุดพักผ่อนสามารถไปจังหวัดอื่นๆเช่นแม่ฮ่องสอน
เชียงรายและพะเยาได้อย่างง่ายดาย ระยะทางเพียง 300 กิโลเมตรเท่านั้นจาก
เชียงใหม่ไปถึงเชียงราย

 

Srijai-30-cr

 

ศิลปินชาวเชียงรายและเชียงใหม่สามารถจัดเวิร์คชอปด้วยกันได้และเชิญทั้งผู้ใหญ่
และเด็กมาร่วมในกิจกรรมร่วมกันได้ เช่นงานพิธีตามประเพณีและวัฒนธรรมในปี
พ.ศ. 2557 เช่นงานทำบุญสืบชะตาจังหวัดเชียงรายภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์เป็น
ประธานในงานนี้และเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาจิตรกรรมเช่นกัน นี่เป็นตัวอย่างที่ดี
เพราะศิลปินจะวาดรูปลงบน “ตุง” (ธงที่ใช้ในพิธีการทางภาคเหนือ) การเดินขบวน
แห่ตุงซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เราจะเห็นขบวนนางรำและวงกลองยาว ในงานนี้
ผู้ที่บริจาคมากกว่า 50,000 บาทจะได้รับภาพเขียนหนึ่งภาพ แต่ถ้าภาพนั้นมีคน
จองแล้วก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาว่าใครจะเป็นเจ้าของภาพวาดภาพนั้น

 

งานพิธีการที่ขัวศิลป์จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเพราะความร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มศิลปินที่นำเสนอผลงานและทำการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
กุศลที่จัดขึ้นที่ขัวศิลป์

 

จานีน: ดิฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ร้านแป้นเกล็ดคอฟฟี่ที่เป็นทั้งสตูดิโองานศิลปะ
และร้านอาหาร อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่สนใจศิลปะการทำภาพพิมพ์

 

Srijai11-cr

 

ศรีใจ: ห้องสตูดิโอเป็นสถานที่ส่วนตัวของผมที่ใช้แสดงงานด้านภาพพิมพ์ซึ่งพบ
เห็นได้ไม่ค่อยบ่อยนักในประเทศไทย ผมคิดว่างานภาพพิมพ์มีขั้นตอนมากและมี
ความซับซ้อนมากกว่างานภาพเขียนประเภทอื่นๆ อุปกรณ์สำหรับการทำภาพพิมพ์
นั้นก็มีราคาแพงและใช้งานได้ยาก ผู้ที่มาที่ร้านอาหารจะเห็นผลงานภาพพิมพ์และ
บางครั้งก็สามารถเรียนการทำภาพพิมพ์กับผมได้ ถ้าคุณมีเวลาว่างและมีความ
อยากรู้อยากเห็นงานภาพพิมพ์  ขอต้อนรับคุณและผู้อ่านทุกท่านมาที่ร้านแป้น

เกล็ดและสตูดิโองานศิลปะ

 

ในเดือนนี้เรามีภาพอาหารและวิธีการทำที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้าน

 

Srijai21-cr

 

 

 

อาหารประจำเดือนธันวาคม

 

 

ร้านแป้นเกล็ดคอฟฟี่มีอยู่สามสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ศรีใจ กันทะวังและ
ภรรยาเป็นผู้ดูแลกิจการ ทุกร้านจะมีขนมอบอร่อย กาแฟคั่วและอาหารแบบฟิวชั่น
ฟู้ดหลายเมนู ดิฉันขอแนะนำร้านแป้นเกล็ดคอฟฟี่ในอำเภอแม่แตง

 

ร้านอยู่ตรงทางไปน้ำตกหมอกฟ้าและอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้ระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ร้านล้อมรอบไปด้วยสวนองุ่น บ้าน
แกะและแปลงพืชสวนผสม

 

มีเมนูอาหารไทยแนะนำจากร้านแป้นเกล็ดที่ทุกคนสามารถทำกินเองได้ที่บ้าน

 

อย่าลืมสั่งกาแฟออแกนิกและผลองุ่นสดจากสวนองุ่นนะคะ

 

F1-cr

ผัดไทยกุ้งสด หลายคนชอบเมนูนี้เพราะความเรียบง่ายในการเตรียมที่บ้านและ
รสชาติของก๋วยเตี๋ยวผัด ร้านแป้นเกล็ดมีสูตรผัดไทยแบบโบราณที่รักษารสชาติที่
น่าจดจำเอาไว้ได้ ซอสผัดไทยทำมาจากน้ำมะขามเปียก น้ำตาลปี๊บและน้ำปลา

วัตถุดิบหลักคือเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หัวไชโป้ว กุ้งสด เต้าหู้แผ่น ถั่วงอก กุยช่าย
ถั่วลิสงป่น พริกแห้งป่น ไข่ไก่และน้ำมันพืช

 

F3-cr

สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาใส่กุ้ง มีส่วนประกอบหลักคือเส้นสปาเก็ตตี้ พริกขี้หนู กระเทียม
พริกแดงเอาไว้ตกแต่งจาน กุ้งสด ผักต่างๆ ตามชอบ โหระพา ซอสปรุงรส ซอส
หอยนางรมหรือจะใช้ซอสเห็ดหอมแทนก็ได้ น้ำตาล พริกไทย และน้ำมันพืช

 

รับประทานให้อร่อยนะคะ 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2014 Janine Yasovant
©2014 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4logo-nv5-dk

®

December 2014

 

Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2014 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 116 Countries and comprehensive archives of 8000 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine