อินไซท์

February 2014

Grit1-THAIcr

จานีน ยโสวันต์

โชคดีมากที่ดิฉันได้รับโอกาสครั้งที่สองในการสัมภาษณ์คุณกริช วัฒนพฤกษ์ที่
ทำงานให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ซึ่งครอบคลุม 3
จังหวัด (สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช) ดิฉันได้พบรูปภาพซึ่งเป็นรูปแสดง
สัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง  ภาพภูเขาสูงล้อมรอบด้วยนาข้าวและกลุ่มควันใน
อากาศ นี่คือความมหัศจรรย์ของชีวิตและธรรมชาติ

จังหวัดพัทลุงเรียกว่าเป็นดินแดนของหนังตะลุงซึ่งแสดงถึงความสามารถอันยอด
เยี่ยมของหุ่นละครเงาของประเทศไทย หนังตะลุงในจังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทางภาครัฐ
ทุกคนก็เกรงว่าการแสดงนี้จะหายไปกับการเวลา หลายปีมาแล้วที่ดิฉันเขียนถึงการ
แสดงหุ่นกระบอก "หุ่นละครเล็ก" และหุ่นละครเงาจากการแสดงต่างๆ ซึ่งรวมทั้ง
การแสดงแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ การแสดงเหล่านี้มีต้นกำเนิดที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย แสดงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

Grit8cr

จานีน: กรุณาบอกเล่าเรื่องการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ ของหนังตะลุงในทุกวันนี้

กริช: ผู้คนทางภาคใต้ของประเทศไทยยังคงปกป้องดูแลการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม
โดยมองว่าเป็นมรดกของชาติที่ผู้คนรู้สึกยินดีที่ได้ฟังผู้เชิดหนังตะลุง ผู้เชิดหุ่น
หลายท่านเป็นบุคคลมีการศึกษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ส่วนมากแล้วการแสดงจะจัดขึ้นในวัดหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในช่วงวันหยุด
ราชการ และช่วงมีเหตุการณ์พิเศษ การแสดงจะเสียดสีการเมืองในประเทศและ
กล่าวถึงชีวิตประจำวันในประเทศไทย

Grit7cr

จานีน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้โปรโมทหนังตะลุงไปสู่สาธารณชน
อย่างไรบ้างคะ

กริช: ในภาคใต้ของประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงอยู่หลายแห่งตัวอย่างเช่น
หอศิลป์หนังตะลุงที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สถานที่แห่งนี้ค่อนข้าง
สำคัญสำหรับกลุ่มอนุรักษ์หนังตะลุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากกลุ่มคลัสเตอร์แกะหนังเมืองลุงและหน่วยงานราชการ ทั้งสองกลุ่ม
นี้จะรับผิดชอบเรื่องการนำเสนอหนังตะลุงในประเทศไทยและต่างประเทศ ในหอ
ศิลป์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์แสดงตัวละครหนังตะลุง การสร้างหนังตะลุง ประวัติศาสตร์
ช่างประดิษฐ์ตัวละคร และเครื่องดนตรีหลายชนิดที่ใช้ในการแสดง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้โปรโมทสถานที่แห่งนี้และอีกหลายๆ แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการตลาดในเรื่องการท่องเที่ยว

จานีน: เมื่อปีที่แล้วดิฉันเขียนถึงร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารร้านนั้นขายอาหารไทยภาคใต้เพราะว่าเจ้าของร้านมาจากจังหวัดพัทลุง อาหารใต้จะให้
ความรู้สึกและรสชาดที่ต่างไปจากอาหารเหนือ มีรสเผ็ดร้อนเพราะพริกและ
สมุนไพรไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้รักอาหารใต้ทุกคน ดิฉันอยากทราบเรื่อง
เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุงและอาหารจากที่นั่น

กริช: ตามที่คุณทราบมาแล้วว่าจังหวัดพัทลุงนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวและ
แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใต้ จังหวัดตั้งอยู่ที่อ่างทะเลสาบสงขลาที่อยู่
ใกล้กับทะเลสาบสงขลาทางตะวันออก ทะเลสาบธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ 3
จังหวัด คือสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช ทะเลสาบได้ให้ทรัพยากรมากมาย
 

Grit4cr

ภายในอาณาเขตและการเชื่อมต่อกับบริเวณอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ให้กับผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งสัตว์น้ำในธรรมชาติ พืชใต้น้ำ ปลา กุ้ง และ
อื่นๆ ที่จับมาได้จากทะเลสาบแห่งนี้ แผ่นดินตรงบริเวณทะเลสาบก็มีความอุดม
สมบูรณ์มากเช่นเดียวกัน ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และผมอยากจะกล่าวเน้นเรื่องข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวสารสีน้ำตาล
แดงที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดพัทลุง และในปัจจุบันนี้ก็มีการจัดจำหน่ายไปทั่ว
ประเทศ บางคนยังกล่าวว่าคุณภาพของข้าวชนิดนี้ดีกว่าข้าวหอมมะลิ

Grit5cr


ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่ปลุกในจังหวัดพัทลุงมาเป็นเวลานานแล้วแล
มีคุณค่าในตัวเอง ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือว่าข้าวสังข์หยดเป็นปัจจัยหลักที่
ผูกพันผู้คนในชุมชนและธรรมเนียมประเพณีเข้าด้วยกัน เรามีอาหารจากทะเล
มากมายเช่นกุ้ง ปู ปลาและมีข้าวไว้กินพร้อมกับอาหารทะเลพวกนี้ อาหารของเรามี
รสเผ็ดร้อนจึงต้องทานพร้อมกับข้าว

จานีน: ข้าวมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร

กริช: เราทำกับข้าวให้กับครอบครัวของเรา เพื่อน แขกเหรื่อและผู้สูงอายุ ข้าวสังข์
หยดเป็นส่วนสำคัญของอาหารไทยทางใต้ เจ้าของบ้านจัดอาหารและข้าวสังข์หยด
ให้กับแขกผู้ได้รับเชิญเพื่อแสดงความเอื้ออาทร ข้าวสีน้ำตาลแดงนี้มีราคาค่อนข้าง
แพงและเพาะปลูกแบบออร์กานิค หมายความว่าไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
ในนาที่เพาะปลูกข้าว อีกทั้งยังนุ่มและมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวหอมมะลิ

Grit6-cr

จานีน: นี่เป็นข้าวสังข์หยดพันธุ์ดั้งเดิมใช่ไหมคะ

กริช: ผมได้ยินมาว่าสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัด
พัทลุงเมื่อปีพ.ศ. 2546 ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จได้ถวายข้าวสังข์หยด ต่อมา
สมเด็จพระราชินีทรงตรัสกับประชาชนมีใจความว่าข้าวสังข์หยดมีรสชาติดีมากและ
ทรงแนะนำให้ชุมชนพัทลุงสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดนี้ต่อประชาชน
ทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การผลิตจะเน้นในเรื่องคุณภาพที่ดีและไร้สารพิษ

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant

©2014 Janine Yasovant
©2014 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4Logo7w-r0114

February 2014

Cover | This Issue | inView | infocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2014 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in 118 Countries and comprehensive archives of over 8000 pages.

 

Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
penquin
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog