004-THAI-cr1

จานีน ยโสวันต์

อินไซท์

March 2014

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดิฉันมีนัดหมายตอนบ่ายกับ
คุณชัยวัฒน์ คำฝั้น ที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เช่นเดียวกับศิลปินไทยท่านอื่นๆ ที่ดิฉันเคยไปทำการสัมภาษณ์เมื่อไม่นาน
มานี้ คุณชัยวัฒน์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาศิลปะไทยและปริญญาโทสาขาศิลปะไทยอีกเช่นกันในปีพ.ศ.
2546 และพ.ศ. 2550

ด้วยความบังเอิญ วันที่ดิฉันไปพบคุณชัยวัฒน์ก็เป็นวันเตรียมงานศิลปะนิพนธ์ของ
นักศึกษาจากราชมงคลล้านนา คุณชัยวัฒน์และอาจารย์สอนศิลปะอีกหลายท่านมา
ตรวจงานนักศึกษาที่นำภาพเขียน งานปั้นและภาพพิมพ์มาจัดแสดง

007-cr

จานีน: ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้พบศิลปินไทยล้านนา ดิฉันเห็นภาพเขียนของคุณมา
หลายปีแล้วแต่ในเวลานั้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้วาด กรุณาเล่าประวัติส่วนตัวให้
ทราบหน่อยนะคะ

ชัยวัฒน์: ผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2523 และได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงจากราชมงคลล้านนา หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อปริญญาตรีและ
ปริญญาโท หลังจากการจบการศึกษาในปีพ.ศ. 2550 ผมกลับมาเป็นอาจารย์สอน
ศิลปะที่ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม ราชมงคลล้านนา ผม
ใช้เวลาสอนอยู่ที่นี่มาประมาณ 7 ปีแล้ว

005-cr

จานีน: เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่คุณได้เขียนภาพสวยงามเอาไว้หลายภาพโดย
ส่วนตัวแล้วดิฉันประทับใจกับรูปดวงตาของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายเช่นพญานาคและ
ครุฑในงานของคุณ ดวงตาใสเหมือนกับลูกแก้วคริสตัล ดิฉันอยากทราบอย่าง
คร่าวๆเกี่ยวกับรางวัลที่คุณได้รับจากงานประกวดผลงานทางศิลปะครั้งที่ผ่านๆมา
และงานนิทรรศการศิลปะที่คุณได้เข้าร่วมทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

ชัยวัฒน์: ในปีพ.ศ. 2550 ผมได้รับรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิธนาคารกรุงไทย ครั้ง
ที่ 53 ที่งานศิลปกรรมแห่งชาติ ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 ผมได้รับรางวัลที่ 3 ได้
รางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวงจากงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 32 จัดโดยมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ สำหรับงานนิทรรศการที่เด่นๆ ในต่างประเทศ เมื่อปีพ.ศ. 2550
ผมเข้าร่วมงาน Art Singapore 2007 ที่ศูนย์ประชุมSuntec ประเทศสิงคโปร์ อีกปี
ต่อมาผมไปร่วมงาน Art Santa Fe International Art Fair ที่สหรัฐอเมริกา ในปี
พ.ศ. 2556 ผมมีงานนิทรรศการศิลปะเดี่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลปะ
กรุงเทพมหานคร มีสองที่ที่ผมจัดแสดงงานศิลปะบ่อยๆ คือหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

002-cr

จานีน: ดิฉันมีโอกาสดูผลงานศิลปนิพนธ์ของคุณ คุณได้ศึกษาและนำแนวคิดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของไทยและประเพณีไทยไปใส่ในภาพเช่นภาพมารผจญ ซึ่ง
แสดงให้เห็นส่วนที่น่าสนใจในชีวประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์ตรัสรู้ คุณ
ได้เขียนภาพเป็นชุดเรื่องครุฑจับนาคในหลายๆอิริยาบถ ดิฉันทราบมาว่าคุณได้
ศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของงูอเมซอนก่อนที่คุณจะวาดนาค ดิฉันรู้สึกได้ว่างูน่า
กลัวมากจริงๆ

ชัยวัฒน์: (หัวเราะ) จริงหรือครับ ผมเองก็กลัวงูเหมือนกันแต่ผมได้พยายามวาด
ความรู้สึกจากธรรมชาติและเน้นในเรื่ององค์ประกอบทางศิลป์เพื่อแสดงความ
เคลื่อนไหวอันทรงพลัง การสังเกตเป็นการฝึกฝนที่ดีสำหรับการวาดภาพ

008-cr

จานีน: สำหรับเรื่องการวาดรูปแบบไทย มีศิลปินคนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ
ซึ่งผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการทำงานของคุณ

ชัยวัฒน์: มีศิลปินมากมายหลายท่านและผลงานศิลปะยอดเยี่ยมมากมายหลายชิ้น
ในประเทศไทย ขอยกตัวอย่าง ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม
ในเรื่องปรัชญาการทำงานเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพดีเลิศให้ได้ในสักวันหนึ่ง
นอกจากนี้ ผลงานชุดสัตว์หิมพานต์ ชุดดอกบัว ชุดครุฑและนาค ชุดภาพร่างแบบ
ของช่างฝีมือไทยสมัยโบราณก็เป็นตัวแบบที่ดีมาก ชุดความเคลื่อนไหวของน้ำก็
น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผมมาก ผมได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ใน
งานภาพวาดของผมทุกชิ้น

001-cr

จานีน: ปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกเป็นห่วงมากที่สุด

ชัยวัฒน์: ในความคิดของผม ปัญหาหลักก็คือการขาดแคลนข้อมูลที่จะแจ้งให้กับ
คนในสังคม หลายๆคนเชื่อว่าศิลปะยากเกินกว่าที่จะเข้าถึงและทำความเข้าใจใด้
พูดให้ง่ายกว่านี้ก็คือว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพราะส่วนมาก
จะขาดโอกาสในการเรียนรู้หรือไม่ก็ปฏิเสธที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม การขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เราต้อง
ให้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง มีศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสม มีอาจารย์สอนศิลปะที่มี
ความสามารถ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือ
ทัศนคติที่ถูกต้อง ประเทศไทยยังต้องการคนที่ตระหนักว่างานศิลปะที่แท้จริงนั้น
ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ ผลงานเหล่านั้นสอนให้รู้ถึงประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีซึ่ง
สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์จริงหลายรูปแบบ ทางแก้ไขพื้นฐานคือใช้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างรอบตัวเรา และทุกโอกาสที่มีอยู่ในการแจ้งข้อมูล สอน และให้คำแนะนำ
กับทุกคนอย่างเปิดเผยและมีความคิดสร้างสรรค์ การนำผลงานทางศิลปะชิ้นใหม่ๆ
มาแสดงนั้นจำเป็นต่อการทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ

009-cr

จานีน: ในอนาคตอันใกล้นี้คุณมีผลงานอะไรที่อยู่ในระหว่างการจัดทำหรือว่าเป็น
ภาพเขียนที่เสร็จสิ้นแล้วที่จะแสดงให้เราดูเป็นตัวอย่างของตัวแบบที่ดี

ชัยวัฒน์: ผลงานทางศิลปะที่ผมทำอยุ่ในปัจจุบันและจะทำอีกในอนาคตเรียกว่า
ภาพเขียนกึ่งนามธรรม จะเน้นในเรื่องแนวคิดและความเคลื่อนไหวที่มีพลัง การทับ
ซ้อนกัน และการตัดทอน ผมต้องตั้งใจทำผลงานให้มากกว่านี้และพัฒนาทักษะไป
อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะทำให้เกิดต้นแบบของหลักการทำงานเพื่อสร้างภาพเขียนที่ดี
ที่สามารถใช้เป็นตัวแบบให้ใครก็ได้ที่อยากเรียน เป้าหมายของผมในตอนนี้คือสอน
ให้คนตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะ เปิดใจให้ยอมรับงานศิลปะและไม่จำกัด
ความคิดไปในแนวทางใดทางหนึ่ง สังคมจะเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมจากแนวคิด
ต่างๆเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ทำมาเพื่อทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ศิลปินสามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำความคิด ช่วยกันปรับรูปร่างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมให้
กลายเป็นความจริง ถนนศิลปะเป็นโครงการสำคัญที่จะกระตุ้นผู้คนในชุมชนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่นพยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้าน
ยอมรับแนวความคิดของผู้นำที่น่าเคารพนับถือและยังเป็นศิลปินที่มีวิสัยทัศน์ ก็จะ
สามารถทำตามหลักการที่ถูกต้องและขยายสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ตนเองและชุมได้อย่างมีศิลปะ นอกจากนี้ก็สามารถใช้ความสามารถทางศิลปะกับ
อาชีพอื่นๆ และแม้กระทั่งพื้นที่ๆไม่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโดยตรง

DSC00125-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant

©2014 Janine Yasovant
©2014 Publication Scene4 Magazine

 

Scene4 - International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com

March 2014

Cover | This Issue | inView | infocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2014 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in 118 Countries and comprehensive archives of over 8000 pages.

 

Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
penquin
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog