sc4-962-3d
IMG_0628-crTHAI

จานีน ยโสวันต

ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่อง
ชีวิตและหน้าที่การงาน ยิ่งดิฉันพูดคุยกับศาสตราจารย์เดชามากขึ้นเท่าไหร่ ดิฉัน
ยิ่งคิดว่าท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับความสุขมากขึ้นไปเท่านั้น

ศาสตราจารย์เดชา วราชุนเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ในปีพ.ศ. 2550 เป็นแบบอย่างอาจารย์สอนศิลปะที่พัฒนา
แม่แบบทางศิลปะให้กับนักเรียนศิลปะให้เรียนรู้และทำการปรับปรุงผลงานที่
อาจารย์ได้ทำขึ้น ศาสตราจารย์เดชาจบจากวิทยาลัยเพาะช่างในกรุงเทพ ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่เน้นทักษะทางศิลปะเป็นหลัก ศิลปินหลายท่านที่จบการศึกษา
จากวิทยาลัยเพาะช่างนั้นต่างมีชื่อเสียงและและอุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ของ
สังคมไทย จากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์เดชาพูดเกี่ยวกับการทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องว่าเป็นปัจจัยทาง
ศิลปะที่สำคัญ งานในลักษณะนี้จะถูกทำขึ้นด้วยสัญชาตญาณก่อนแล้วจากนั้นจึง
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างสิ้นเชิง ต้องอาศัยการฝึกซ้อมและการฝึกภาคปฏิบัติ
ด้วยความขยันจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ บ่อยครั้งที่อาจารย์เดชาสร้างงานรูปถอด
แบบผลงานของท่านไว้เป็นตัวอย่างวัสดุเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันอาจารย์เดชาได้จัดแสดงนิทรรศการทาง
ศิลปะและส่งผลงานเข้าประกวดหลายครั้ง และยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิติมศักดิ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะจากมหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศไทย

Decha-Warachoon-Janine-Yaso

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอผลงานภาพวาดของศาสตราจารย์เดชา วราชุนที่
ถูกจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกเหนือไปจาก
งานวาดภาพ อาจารย์เดชายังมีความสนใจในการทำเครื่องหนังและปั้นพระพุทธรูป
เขาเป็นศิลปินที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่เห็นแก่ตัว ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างเรียบ
ง่าย เช่นเดียวกับภาพวาดสีน้ำมัน สีน้ำ และสีอะครีลิค งานภาพพิมพ์ก็เป็นหนึ่งใน
เทคนิคที่อาจารย์ได้เลือกทำและรู้สึกภาคภูมิใจ สามารถที่จะกล่าวได้ว่าการเตรียม
งานภาพพิมพ์นั้นค่อนข้างที่จะต่างไปจากงานภาพวาดเหมือนจริงที่ต้องอาศัย
ทักษะการวาดภาพระดับสูงของศิลปิน งานภาพพิมพ์ต้องใช้การวางแผนล่วงหน้า
เป็นอย่างมากในขั้นตอนการผลิต ที่จะค้นหาสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้
องค์ประกอบทางศิลปะ มันมีความสำคัญที่จะฝึกฝนความคิดและจินตนาการใด้
อย่างถูกต้อง ศาสตราจารย์เดชาได้ทำการสาธิตผลงานของท่านในฐานะที่เป็น
ศิลปินที่ประสบความสำเร็จและทำงานเป็นผู้ให้การศึกษาด้านศิลปะที่ยอดเยี่ยม

Decha03-cr

ต่อจากนี้ไปเป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: อยากให้อาจารย์เล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจในฐานะที่เป็น
อาจารย์สอนศิลปะ

เดชา: สำหรับนักศึกษาแล้วการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับศิลปะต้องอาศัยการฝึกฝน
ตนเองด้วยความพากเพียร ต้องใช้เวลาและมีความใส่ใจในงานให้มากกว่าเดิม ด้วย
วีธีนี้นักศึกษาจะได้ประสบการณ์มากขึ้น นอกเหนือไปจากภาคทฤษฎีที่ได้
เรียนรู้จากการเข้าฟังบรรยายและการอ่านหนังสือแล้ว การฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ
เช่นกัน ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งดีและสิ่งไม่ดีในผลงาน
นักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้แก้ไขข้อผิดพลาด ภาพเขียนเหมือนจริงเป็นเรื่อง
ของความถูกต้องที่นักศึกษาต้องฝึกฝนให้หนักเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดี สำหรับ
เรื่องความคิดสร้างสรรค์นักศึกษาต้องคิดให้มากๆ เพราะการฝึกฝนการคิดทาง
ศิลปะคือการถ่ายทอดประสบการณ์และการแสดงออกทางศิลปะสำหรับนักศึกษา
แต่ละคนเท่านั้น หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์คือ
การสเก็ตช์ภาพให้มากๆ

IMG_0648-cr

ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะ ผมมึความตั้งใจถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่มี ผมทำหน้าที่ชี้ทางให้นักศึกษาให้แสดงความตั้งใจทำรูปแบบศิลปะเฉพาะตัว
ของตนเอง การที่จะทำเช่นนี้ได้ ผมจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในฐานะของ
อาจารย์สอนศิลปะและและศิลปินที่สร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง ผมได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปีพ.ศ. 2523 และจากนั้นเลื่อน
ตำแหน่งขึ้นเป็นรองศาสตราจารย์ในปีพ.ศ. 2526 ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ผมได้รับ
พระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ หลังจากนั้นผมได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติสาขาศิลปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2547 ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับเหตุการณ์
ต่างๆ เหล่านี้และรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์สอนในฐานะที่เป็นอาจารย์

จานีน: อาจารย์ได้รับรางวัลมากมายและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะ
ให้ความรู้นักศึกษาศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่น่านับถือในสังคม

IMG_0693-cr

เดชา: ในวัยเด็กผมชอบงานหัตถกรรมหลายอย่างและชอบช่วยเหลือคนอื่น ใน
ตอนที่ผมทำงานเป็นอาจารย์ บ่อยครั้งที่ผมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนแต่
มีความประพฤติดีโดยการให้เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และ
เอกเพราะว่าเงินที่ผมมีน่าจะนำไปใช้เพื่ออนาคตของคนดี จนถึงตอนนี้ผมช่วยให้
คำแนะนำและการสนับสนุนครูและอาจารย์ที่ต้องการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งใน
หน้าที่การงานด้านการสอน

ในความคิดของผม การที่จะเป็นครูสอนศิลปะที่ดี คนผู้นั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้ให้และเป็นผู้สร้างงานศิลปะไปตลอดชีวิต นี่เป็นลำดับขั้นตอนของการพัฒนา
ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป สำหรับความสำเร็จด้านศิลปะจากการเข้าร่วมในการ
แข่งขันทางศิลปะในประเทศไทย ผมได้รับรางวัลจากงานศิลปกรรมแห่งชาติหลาย
ครั้งรวมทั้งรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมสาขาภาพพิมพ์ในปีพ.ศ. 2525 ในปีพ.ศ. 2550
ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ เช่นเดียวกันกับ
ที่ผมได้รับความสำเร็จในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะ ผมได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
และผมยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรย์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ผม
ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 8 แห่งคือ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความดีงามของการให้แบบไม่มีเงื่อนไขคือความสุขของผู้ให้และผู้รับ แต่ลาภ
ยศถาบรรดาศักดิ์ ทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงผลพลอยได้จากการให้ที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน

จานีน: ดิฉันทราบมาว่าอาจารย์เดินทางไปดูงานและร่วมงานทางศิลปะที่
ต่างประเทศหลายครั้ง อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องความประทับใจ ความแตกต่าง
และความก้าวหน้าทางศิลปะในต่างประเทศ

IMG_0636-cr

เดชา: ผมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดูงานและไปเป็นการส่วนตัวหลายครั้งซึ่งเป็น
ประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับผมผู้เป็นอาจารย์และศิลปินมาก ในหลายประเทศถือว่า
ศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะว่าช่วยให้คนมีความสุข ในช่วงที่มี
นิทรรศการผู้คนก็จะรอเข้าแถวเป็นคิวยาวเพื่อเข้าชมงานนิทรรศการ และบางครั้ง
ศึกษาและผู้มาเยี่ยมชมรอเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ ความรักในงานศิลปะยังคงซึมซับอยู่
ในจิตใจจึงมีความเข้าใจลึกซึ้งในความงดงามและความสำคัญของศิลปะซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสติปัญญาและสภาพจิตใจ งานศิลปะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรืองาน
นิทรรศการจะถูกจัดแสดงเป็นส่วนๆในหลายๆ ยุคสมัยทางโบราณคดีหรือรูปแบบ
ศิลปะโบราณไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย เช่นเดียวกับการจัดแบ่งเป็นหัวข้อเช่นแนว
เหมือนจริงและแนวนามธรรม ในสหรัฐอเมริกามีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ซึ่งผู้คน
สามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกวันโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จานีน: อยากทราบเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์ การศึกษา รางวัลที่ได้รับและงาน
อดิเรก

เดชา : ผมเป็นลูกชายคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมดสามคน ในวัยเด็กผมเป็นคน
ชอบสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว และชื่นชอบทำงานหัตถกรรม ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ตอนแรกคุณพ่อไม่เห็นด้วยกับผมเรื่องการเรียนศิลปะเพราะคุณพ่อเชื่อว่าศิลปินทำ
รายได้ไม่มากและไม่มีอนาคต แต่ในท้ายที่สุดก็ยอมให้ผมเรียน 3ปีที่วิทยาลัยเพาะ
ช่างในปีพ.ศ. 2505 – 2507 (สถาบันแห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ
เป็นวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ.
2550) ในช่วงเวลาที่ผมเรียนที่นั่นผมมีความสนใจในการเรียนศิลปะทุกชนิดที่มีการ
สอนในโรงเรียน บ่อยครั้งที่ผมออกนอกโรงเรียนไปวาดรูปสีน้ำ ในวันหนึ่งผมได้พบ
กับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ หนึ่งคนในกลุ่มนั้นทักทายและพูดคุบกับ
ผมแบบเป็นกันเอง ชื่อของเขาคือศาสตราเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ได้รับ
ตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2549) หลังจากที่จบจากวิทยาลัยเพาะช่าง ผมได้
พบกับเขาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
เราได้กลายเป็นเพื่อนสนิทเมื่อเราได้ศึกษาอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นการศึกษาแบบเข้มข้น
ด้วยความรู้สึกขยันผมผลิตผลงานออกมาเป็นจำนวนมากในตอนที่มีเวลาว่างและ
ผลงานหลายชิ้นชนะรางวัลศิลปินแห่งชาติ สิ่งนี้เป็นต้นกำเนิดของความเชื่อมั่นของ
ผมในการสร้างศิลปะเชิงนามธรรม

Decha1-cr

ผมได้จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพ.ศ. 2512 เมื่อปี
พ.ศ. 2514 ผมเริ่มต้นสอนศิลปะที่คณะสถาปัตยกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผมสอนที่นั่นเป็นเวลา 40 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2514 - 2554 ช่วงปีพ.ศ. 2519 - 2522 ผมศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิชาส่วนใหญ่ที่ผมได้สอนเป็นวิชาพื้นฐานศิลปะ ในเวลาว่างผมก็ผลิตผล
งานศิลปะออกมาเรื่อยๆ ในตอนที่ผมทำงานภาพพิมพ์สำหรับงานศิลปกรรม
แห่งชาติและได้รับรางวัลจากงานนั้นหลายรางวัล ผมได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินภาพ
พิมพ์ยอดเยี่ยมและผลงานของผมถูกส่งไปเข้าร่วมนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ
หลายครั้ง ผมใช้รางวัลต่างๆที่ได้มาเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์

ผมเป็นคนที่จะทำอะไรทุกอย่างด้วยตนเองถ้าทำได้เช่นสร้างบ้านก่ออิฐฉาบ
ปูนซีเมนต์หรือต่อโต๊ะไม้ ผมยังเย็บผ้าและทำกระเป๋าหนังด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้
เป็นความชอบและงานอดิเรกไม่ใช่สินค้าที่นำไปขาย ผมพยายามปรับใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่แนะนำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อการ
ดำรงชีวิต มันเป็นความสุขจากความสำเร็จของการที่ทำอะไรได้ด้วยตนเองจริงๆ

IMG_0649-cr

จานีน: อยากให้อาจารย์กล่าวถึงความร่วมมือกับบุคคลอื่น

เดชา: หลังจากที่ผมได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปีพ.ศ. 2550 ผมเข้าร่วม
ในโครงการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาและครูสอนศิลปะในโครงการศิลปินแห่งชาติ
สัญจร 4 ภาคของประเทศไทยคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้เป็นประจำทุกปีในฐานะผู้ให้ความรู้ด้านศิลปะ กิจกรรมต่างๆจะ
ครอบคลุมไปถึง งานทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การ
ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี และการแสดง ในแต่ละปีเด็กนักเรียน
นักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในโปรแกรมครั้งนี้กว่า 1,000 คน และประมาณ 60
คนเป็นครูสอนศิลปะ นอกเหนือจากนี้ทุกปีผมได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมงานเวิร์คช็อป
ศิลปะที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยที่มีการเรียนวิชาศิลปะ

จานีน: ดิฉันอยากทราบความประทับใจของอาจารย์ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับงานศิลปะ

IMG_0697-cr

เดชา : เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในทุกเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
เช่นศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และกีฬา สำหรับงานศิลปะพระองค์ทรงสนพระราช
หฤทัยในการเขียนภาพหลายชนิดเช่นภาพเหมือนจริงและภาพเชิงนามธรรม
สำหรับผมและศิลปินอีกหลายท่านถือว่าพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่เป็น
แบบอย่างที่ทรงอุทิศพระวรกายด้วยพระราชอุตสาหะ ผมเป็นผู้โชคดีที่ได้ทำตาม
พระบรมราโชวาทของพระองค์ที่สอนให้เป็นคนดีและซื่อสัตย์ แนวคิดเรื่องการใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงและการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นทำให้ทุกวันมีความสุข
โดยสมบูรณ์ 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2016 Janine Yasovant
©2016 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

December 2016

Volume 17 Issue 7

SECTIONS:: Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Special Issues | Blogs COLUMNS:: Bettencourt | Meiselman | Thomas | Jones | Marcott | Walsh | Alenier | :::::::::::: INFORMATION:: Masthead | Subscribe | Submissions | Recent Issues | Your Support | Books CONNECTIONS:: Contact Us | Contacts&Links | Comments | Advertising | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share:

Email

fb  


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2016 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc. All rights reserved. Now in our 17th year of publication with Worldwide Readership in 127 countries and comprehensive archives of over 10,000 web pages (50,000 print pages).
 

Time-0716
Scientific American - www.scene4.com
Penguin Books-USA www.scene4.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
HollywoodRed-1