Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Cover2-crT

จานีน ยโสวันต

ภาพเขียนสีอะครีลิคบนผ้าใบนี้มีชื่อว่า“ไท-ศิวิไลซ์”มีขนาด 200x250 ซม.
ภาพเขียนนี้ชนะรางวัลสนับสนุนลำดับที่สองจากธนาคารกรุงไทยในงานนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60 ประจำปีพ.ศ. 2557 ศิลปินที่สร้างผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า
ตนุพล เอนอ่อน แนวคิดหลักของภาพเขียนนี้คือการสร้างพื้นที่ในทางอุดมคติเพื่อ
สะท้อนเรื่องราวในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินสุวรรณภูมิ โดยได้ปรับ
ประยุกต์ใช้รูปแบบของแผนที่ แผนผังแบบในสมัยโบราณมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน

อาจารย์ตนุพล เอนอ่อนในปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และยังเป็นอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ระหว่างการสัมภาษณ์อาจารย์ตนุพลได้แสดงภาพเขียนบางส่วนได้ทำไว้สำหรับ
งานนิทรรศการในปีพ.ศ. 2559 – 2561

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยปีพ.ศ. 2559 "COMPOSITION OF STILL-LIFE”
เทคนิค: ภาพสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด: 80x100 ซม. (ต่อ 1 รูป)
แนวคิด:การถ่ายทอดมุมมองในเรื่องของ แสงและเงา การเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางของแสงที่มีผลต่อการมองเห็นสีและรูปทรงสิ่งของทำให้เกิดภาพวัตถุ
สิ่งของต่างๆเหล่านั้นปรับเปลี่ยนไป

img02

img03

img04

img05

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยปีพ.ศ.2560 "ชีวิตและฤดูกาล”
เทคนิค: ภาพสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด: 80x100 ซม. (ต่อ 1 รูป)
แนวคิด: ต้องการถ่ายทอดความเป็นไปในธรรมชาติ การใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติและฤดูกาล เป็นภาพของความงดงามของการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ

img07

img06

img08

img09

ภาพชุดสุดท้ายเป็นผลงานชุดล่าสุดของอาจารย์ตนุพลซึ่งจะจัดแสดงอย่างเป็น
ทางการช่วงตอนปลายปีพ.ศ. 2561

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยปีพ.ศ. 2561 "ชีวิตและความงาม”
เทคนิค: ภาพสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด: 45x55 ซม. (ต่อ 1 รูป)
แนวคิด:เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัว การใช้ชีวิตที่อยู่กับ
การเพาะปลูก การบริโภคพืชผักที่ปลูกด้วยตัวเอง เป็นความสุขที่เรียบง่ายและ
พอเพียง

img10

img11

img12

img13

ต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: อยากให้อาจารย์เล่าถึงแรงบันดาลใจและความสนใจในงานศิลปะ

ตนุพล: แรงบันดาลในการสร้างงานศิลปะของผมส่วนใหญ่มักจะเกิดสิ่งต่างๆที่อยู่
รอบ ๆ ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติ วิถีชีวิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เป้าหมายของผมคือการถ่ายทอดเนื้อหาในด้านที่เป็นบวกเช่น
ความสวยและความดีงาม ในตอนเด็กผมสนใจการวาดรูประบายสีมาก ในอีกหลาย
ปีต่อมาผมตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่กรุงเทพ

img15

จานีน: อาจารย์มีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไร

ตนุพล: นอกเหนือไปจากการทำงานศิลปะและการสอนหนังสือแล้ว ผมมีนิสัยรัก
สนุก ชื่นชอบการทดลอง การท่องเที่ยวผจญภัย และพูดคุยสนทนากับผู้คน ผมมี
ความรู้สึกว่าความเรียบง่ายเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของผมเพราะว่าผม
เป็นผู้สังเกตสภาพแวดล้อมธรรมชาติและชอบอ่านหนังสือ

จานีน: อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องงานศิลปะ

ตนุพล: งานศิลปะถือได้ว่าเป็นหลักฐานของสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมทางความคิด
ของมนุษย์ เป็นผลทางรูปแห่งภูมิปัญญาที่เกิดจากการสังเกต การครุ่นคิด การ
สำรวจตรวจสอบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวจนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานหรือ
ภาษาภาพที่สะท้อนผ่านทางผลงานศิลปะ

img17

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการ
พ.ศ. 2555

บทความวิชาการ "ฮูปแต้มอีสาน : เก่าไปใหม่มา วารสาร เปลวปัญญา ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 / 2555
พ.ศ. 2557
บทความวิชาการ "แอ่งอารยธรรม : จิตรกรรมสุวรรณภูมิ" วารสาร “เปลวปัญญา”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 /2557
พ.ศ. 2559
บทความวิชาการ “จิตรกรรมร่วมสมัย : เก่าไป - ใหม่มา” วารสารรัตนโกสินทร์
ฉบับปฐมฤกษ์  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรันตโกสินทร์

img18

บทความในนิตยสาร
พ.ศ. 2549

นิตยสาร Fine Art Volume 3 No. 21 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
พ.ศ.2550
นิตยสาร Fine Art Volume 4 No.29 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
นิตยสาร Fine Art Volume 5 No. 49 ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556
นิตยสาร Fine Art Volume 10 No.109 ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
นิตยสาร บ้านและสวน ฉบับที่ 443
นิตยสาร แอล เดคคอเรชั่น ฉบับที่ 174
นิตยสาร Home & Decor Volume 26 No.301 ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

นิทรรศการเดี่ยวและคู่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 – 2559
พ.ศ. 2543

-  นิทรรศการจิตรกรรมชุด "Project + Hero + My" ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  นิทรรศการจิตรกรรมชุด "เด็กทะลึ่ง" ณ ร้าน Color cafe จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2544
- นิทรรศการสื่อผสมและงานจัดวาง ชุด "ณ โรงพยาบาล" ณ หอศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2545
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "Feeling Hero" คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2550
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "E-san Safari" ณ Lalanta fine art สีลม
กรุงเทพมหานคร
- การแสดงนิทรรศการคู่ "Parallel Universe" โดย ตนุพล เอนอ่อน และ
เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ณ  Number 1 Gallery สีลม ซอย 19 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "ง่ายและดี" ณ Lalanta fine art สุขุมวิท 31
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "FUNDAMENTALS OF LIVING" a series of sketchs
Whitespace Gallery กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "จินตนาการจากฤดูกาล" ณ หอศิลป์หลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น
- นิทรรศการจิตรกรรมชุด "ชีวิตและฤดู" ณ Gallerie N กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558
-  นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยชุด "HOME" Playbar Gallery
จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2559
-  นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยชุด“Composition of Still – Life”
ณ หอศิลป์ต้นตาล ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2018 Janine Yasovant
©2018 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

April 2018

Volume 18 Issue 11

SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues 
COLUMNS: Alenier | Bettencourt | Meiselman | Jones | Thomas | Marcott | Walsh | Letters 
INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms |

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share Email


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2018 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
harpers728
HollywoodRed-1