Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
CHATCHAWAN RODKLONGTAN | Janine Yasovant | Scene4 Magazine - March 2019  www.scene4.com

ชัชวาล รอดคลองตัน
ศิลปินรุ่นใหม่

จานีน ยโสวันต์

ชัชวาล รอดคลองตัน จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปีพ.ศ.
 2535 และ พ.ศ. 2537 (ปริญญาตรีและปริญญาโท) ชัชวาลเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่
ได้รับการตอบรับดีเป็นอย่างมาก แรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากเรื่องราวของพุทธ
ประวัติและศาสนาพุทธ ถ่ายทอดภาพของมารต่างๆ เป็นสตรีทั้งหมด ภาพเขียน
หลายๆ ภาพใช้ใบหน้าจากนางแบบและนักแสดงที่มีชื่อเสียง ผลงานส่วนใหญ่จะ
เป็นภาพเปลือย สีน้ำมันหรือสีอะครีลิคบนผ้าใบและใช้สื่อผสมเพื่อเพิ่มอีกมิติหนึ่ง
ให้กับภาพเขียนที่มีอยู่แล้ว

01-cr

ในปีพ.ศ. 2550 ชัชวาลได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงานThe Beppu Asia Biannale
Contemporary Art 2007 ที่ BeppuArt Museum ประเทศญี่ปุ่น ชัชวาลยังได้
จัดการแสดงผลงานมาตลอด 24 ปีที่ผ่านมาในฐานะของสมาชิกผู้หนึ่งของกลุ่ม
ศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง

ในเวลาที่ดิฉันสัมภาษณ์คุณชัชวาลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณชัชวาลเป็น
ตัวแทนของ Dg Arts & Crafts ไปทำงานเวิร์คช็อปที่ RijksMuseum ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

02-cr

งานนิทรรศการครั้งถัดไปชื่อว่า The Light for Life จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่
สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทยในนครลอส แองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ต่อจากนี้เป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: อยากให้คุณชัชวาลเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่คุณได้นำเรื่องราว
ของสตรีในศาสนาพุทธและวรรณกรรมไทย และได้ถ่ายทอดพวกเธอออกมาใน
ภาพเขียนที่มีความงดงามและมีความหมาย

03-cr

ชัชวาล: แรงบันดาลใจ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเด็กผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีความ
ศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาจึงมีโอกาสได้ติดตามพ่อแม่ไปในวัดต่างๆ ผมสนใจ
เรื่องราวบนจิตรกรรมฝาผนังและลวดลายปูนปั้นแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กก็ไม่ได้
รับรู้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไร นี่เป็นที่มาของการค้นพบตัวเองถึงการ
ชอบวาดภาพ วาดทุกวันผมใช้เวลาอยู่กับความสุขในการวาดรูปแม้กระทั่งเวลาเรียน

จนมาเข้าเรียนทางด้านศิลปะโดยตรงในช่วงที่ต้องค้นหาแนวทางเฉพาะตัว แนว
เรื่องในการทำศิลปะนิพนธ์ ผมจึงนึกย้อนถึงสิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาและจากจุดนี้เองผลงานของผมจึงมีความเกี่ยวโยงกับปรัชญา
พุทธและแก่นหลักในการดำเนินชีวิต ผมศึกษาถึงเรื่องราวความเชื่อความหมายใน
สิ่งที่ผมสนใจ จากประเพณีจากจิตรกรรมฝาผนังและจากคัมภีร์

04-cr

เรื่องราวภายในภาพที่ผมนำมาวาดล้วนเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่น้อยคนจะให้ความ
สนใจ เนื้อหาตอนนนึ่ึงในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผจญมารเป็นภาพที่
ผู้คนเห็นบ่อยๆทั่วไปแต่สิ่งที่ผมเห็นคือการกระทบของจิตและความคิดการ
เปรียบเทียบอดีตปัจจุบันอนาคต กล่าวคือภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นแรง
บันดาลใจให้ผมทำให้ผมเห็นและเข้าถึงความจริงของตัวเอง ภาพธิดาพญามารเป็น
เนื้อหาเล็กๆที่ปรากฏในเรื่องราวพุทธประวัติ เพราะเป็นส่วนประกอบในเรื่องที่ว่า
ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงชนะมารทั้งปวง นี่คือสิ่งที่ผมเห็นและสนใจจึง
ศึกษาข้อมูลจากการอ่านถึงพุทธประวัติด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองด้วย

05-cr

ผมจึงรู้ว่าทั้งหมดคือสัญลักษณ์ธิดามารในพุทธประวัติคือ นางตัณหาที่แปลชื่อว่า
ความอยาก นางราคะคือความหลง นางอรดีคือความริษยา สามสิ่งนี้มิใช่เรื่องเล่า
แต่มีอยู่จริงแบบนามธรรมมีอยู่ตลอดเวลาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแต่เรามองไม่เห็น
เพราะไม่สนใจที่จะมองจุดเสียของตัวเอง แต่ผมเห็นนั่นจึงเป็นที่มาของการตีความ
จากสัญลักษณ์นี้ให้เป็นรูปธรรมผู้หญิงงามทั้งสามตามลำดับ

คนแรกคือนางตัณหามีความหมายถึงความอยากมีอยากเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุด คนที่
สองคือนางราคะหมายถึงหลงรักหลงในความสวยงามหลงในกามทั้งปวง คนที่สาม
คือนางอรดีคือความโกรธ ความริษยา เห็นใครดีเกินกว่าไม่ได้ ทั้งหมดมีอยู่ในเรา
ทุกคนเป็นของความทุกข์และความยึดติดทั้งปวงเป็นของที่เราทั้งหลายแก่งแย่งอัน
เป็นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงทั่วทั้งโลกและจักรวาลที่เริ่มมาจากใจเราเองที่ถูก
ควบคุมโดยนางทั้งสามผมได้นำเรื่องดังกล่าวมาผสมผสานจินตนาการถึงการต่อสู้
ภายใน ที่จริงแล้วที่เราต้องต่อสู้คือตัวเรานั่นเองและต้องสู้ไปจนกว่าจะวางมันลง
ได้ครับ

จานีน: ดิฉันชอบวิธีการที่คุณใช้สีและเทคนิคในการสร้างบรรยากาศที่ชัดเจนใน
ภาพเขียน สตรีหลายคนในภาพเขียนเป็นลูกครึ่งเอเชียและยุโรป อยากให้คุณ
ชัชวาลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด อุปกรณ์และเทคนิคที่คุณใช้ในผลงานชุด
บุตรสาวพญามารทั้งสามและนารีผล

07-cr

ชัชวาล: อันดับแรกผมนำแรงบันดาลใจตีความด้วยตัวเองแล้วแปลงเป็นสัญลักษณ์
ที่สื่อได้กับคนในยุคนี้ อันดับสองการวาดภาพแบบประเพณีไทยที่ยังคงไว้ถึง
อัตลักษณ์ของความเป็นเชื้อชาติคือการวาดแบบสองมิติที่ผมวาดลายเส้นทับบน
พื้นสีทอง อันดับสามจินตนาการสร้างมิติและบรรยากาศภายในภาพแบบแสงเงา
การจัดแสงในจินตนาการให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ผมพยายามถ่ายทอดความรู้สึก
ของภาพด้วยโครงสี อันดับสุดท้ายผู้หญิงที่เป็นรูปทรงสื่อที่เป็นสัญลักษณ์เป็น
จุดเด่นของภาพที่วาดแบบเหมือนจริง การเลือกแบบและการจัดท่าทางที่สื่อ
อารมณ์ให้สอดคล้องไปกับภาพและเนื้อหา

08-cr

จากโครงสร้างหลักๆทั้งสี่ข้อทำให้ภาพที่ผมวาดสะท้อนอัตลักษณ์รสนิยมส่วนตัว
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ผลงานในชุดนารีผลก็มีการเจาะและโฟกัสไปที่ตัวนารีผล
เพื่อให้เห็นรายละเอียดแบบระยะใกล้ซึ่งในภาพแบบจิตรกรรมฝาผนังโบราณไม่มี
การวาดแบบนี้ทั้งหมดมาจากจินตนาการส่วนตัวในแบบศิลปไทยร่วมสมัยและถูก
ตีความเปรียบเทียบขึ้นใหม่

09-cr

โดยเรื่องนารีผลคือต้นไม้ที่ออกผลมาเป็นสตรีแรกรุ่นไม่ระบุเชื้อชาติต่างเป็นที่
หมายปองของบุรุษผู้มีฤทธิ์มีบารมี ต่างต่อสู้แย่งชิ่งกันในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนด้วย
อำนาจแห่งความหลง ความโลภนำมาซึ่งความโกรธ ผมจึงนำมาวาดเป็นภาพให้
เห็นถึงความงามตามธรรมชาติ เขาอยู่ของเขาปกติดีคงความงามประดับโลก แต่
เราต่างหากที่ไปหลงแล้วอยากครอบครองไปทำลายเขาเอามาเป็นของตนเอง
เพียงเพื่อสนองกิเลสตนแต่หารู้ไม่ว่าเขามีอายุแค่เจ็ดวันเมื่อตัดออกมาจากต้น
หลังจากนั้นเขาก็เสื่อมสลายไป ในผลงานชุดธิดามารและชุดนารีผล เป็นเทคนิค
การวาดที่ใช้ลายเส้นเป็นส่วนมากผมจึงเลือกใช้สีอะคริลิคบนผ้าใบลินินซึ่งช่วยให้
การวาดเส้นลื่นใหลและแห้งไวสะดวกมากครับ นอกจากนี้การวาดภาพเหมือนที่ไม่
ค่อยมีลายเส้นแบบไทยส่วนใหญ่ผมจะใช้สีน้ำมันวาดครับช่วยให้ภาพมีน้ำหนักได้ดี
และวาดได้อย่างสนุก สตรีในภาพส่วนใหญ่จะไม่มีตัวตนจริงแต่มีแบบที่มาจากคน
จริงเพื่อความถูกต้องสมจริง

10-cr

โดยผมให้ความหมายของระดับความงามของสตรีภายในภาพวาดไว้สามระดับ
ด้วยกันคือข้อแรกคือความงามที่ดูแล้วสวยในแบบที่ทุกคนรับรู้ได้จากรูปทรง
สัดส่วนว่าสวย ข้อที่สองคือความงามที่เกิดจากการรวมกันของทัศนะธาตุ เส้นสี
วัตถุ ปริมาตร แสงเงา บรรยากาศ ข้อที่สามคือความงามที่สะท้อนความจริงหรือ
แสดงความจริง

จานีน: เล่าเรื่องการศึกษา รางวัลที่คุณได้รับจากความสำเร็จที่ผ่านมา

11-cr

ชัชวาล: ในสมัยที่ผมเรียนมัธยมผมเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนคนครึ่งหลับ
ครึ่งตื่นเพราะสนใจแต่การวาดรูปการเรียนแย่มากแต่ก็ผ่านมาได้ทุกวิชา  จนใน
ที่สุดผมก็เข้าเรียนในสถาบันสอนศิลปะในระดับป.ว.ช.เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นและสนใจ
มากผมเหมือนคนที่ตื่นจากความหลับ การเรียนของผมดีขึ้นอย่างอัศจรรย์แม้ตัวผม
เองยังแปลกใจกับเกรดเฉลี่ย 4.00 ที่ได้แบบไม่เคยคิดว่าจะได้ในชีวิตนี้ สนุกและ
สนใจในทุกสิ่งที่ได้เรียนจนผมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและผ่านเวที
พิสูจน์ตัวเองจากเวทีประกวดผลงานศิลปะหลายเวทีตั้งแต่ยังเรียนอยู่ มีทั้งถูกคัด
ออกได้รางวัลได้ร่วมแสดงได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง

จากเวทีประกวดได้แสดงผลงานเริ่มมีคนรู้จัก รางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมน่าจะเป็น
รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในงาน The Beppu Asia Biennale of Contemporary
Art 2007 ที่ Beppu Art Museum ประเทศญี่ปุ่น แล้วผมก็มีความเชื่อมั่นลึกๆว่าผม
สามารถเริ่มต้นชีวิตจริงของการทำงานศิลปะโดยตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพ
ด้วยด้วยการวาดรูปเป็นอาชีพหรือที่เขาเรียกกันว่า ศิลปินอิสระ ที่คนทั่วไปไม่มีใคร
รู้จักอาชีพนี้เท่าไรในประเทศไทย ผมเริ่มต้นด้วยการเก็บสะสมผลงานเพื่อจัด
แสดงโชว์ร่วมกันกับเพื่อนสนิทและก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจสำหรับมือใหม่
อย่างผมจากวันนั้นถึงวันนี้ผมยังคงอยู่บนเส้นทางสายนี้อย่างไม่เคยเสื่อมศรัทธาต่อ
งานศิลปะนับเป็นเวลา 24 ปี แล้วแสดงผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับในปีนี้
ผมมีแผนการที่จะเดินทางไปเผยแพร่ผลงานศิลปะในหลายประเทศเช่นงานแสดง
กลุ่ม ศิลปินลุ่มน้ำโขง ที่กัมพูชา โดยประเดิมต้นปี 2019 งานแสดง 2 ศิลปินไทย
ในนิทรรศการ The Light for Life ที่สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทยในลอส
แองเจลิส สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายเดือนเมษา 2019 นี้ และโครงการศิลปะต่างๆ
ในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งงานที่ผมสร้างขึ้นก็ไม่ค่อยจะทันต่อความ
ต้องการกับกิจกรรมเท่าที่ควรเนื่องจากแต่ละชิ้นใช้เวลาพอสมควร แต่ผมก็จะยังคง
มีฝันและอยากจะสร้างสรรค์ทำในอีกหลายสิ่ง ที่เป็นงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแนวงาน
ที่ผมทำอยู่หรือเเม้แต่ผลงานขนาดใหญ่ทั้งวาด งานปั้น หรืองานที่ทำร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนขั้นต่อไปของผมคืออาร์ตสเปซที่ผมจัดการออกแบบและทำใน
สิ่งที่ผมทำเองได้ เพื่อที่จะมีที่จัดโชว์ผลงานของตัวผมเองและผลงานของเพื่อนๆ
และคนรุ่นใหม่ในแบบของผมซึ่งจะค่อยๆเริ่มสะสมทุนส่วนตัวค่อยๆทำไป และสิ่งที่
ผมฝันไว้เลยคือที่ไม่ใช่วัตถุคือผมอยากมีสุขภาพที่ดี สายตาที่ปรกติ และ เรี่ยวแรง
ที่จะสามารถทำงานศิลปะโดยไร้เงื่อนไขของเวลาและพันธนาการทั้งปวงจนกว่าผม
จะจากโลกนี้ไป

1543416228464-cr

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2019 Janine Yasovant
©2019 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

March 2019

Volume 19 Issue 10

  SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues | Books
  COLUMNS: Adler | Alenier | Bettencourt | Jones | Marcott | Thomas | Walsh 
  INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
  CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms | Letters

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share via Email


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2019 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scene4 Books at Aviarpress - www.aviarpress.com

Good Reading
Is Currently
On Sale

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
Janine-28