Scene4 Magazine - Arts of Thailand - The Artistic Spirit of Elephants | Janine Yasovant - December 2010 - www.scene4.com

จานีน ยโสวันต์

จักรพันธ์ ไชยจิตต์ นักวาดรูปชาวล้านนามีความชื่นชอบช้างเป็นอย่างมาก
และผลงานสร้างผลงานทางศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากช้างมากมาย
หลายชิ้น ช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งพื้นบ้านไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ ช้างช่วยชาวบ้านขนลากท่อนซุงขนาดใหญ่จากในป่า ท่อนไม้
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักหรือไม้แดงที่อยู่ใกล้ชายแดนพม่า ลาวและ
กัมพูชา อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยในอดีตเป็นเป็นการร่วมลงทุนโดย
ประเทศอังกฤษและฮอลันดา

ช้างเป็นสัตว์ทำงานและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของไทยเป็นอย่างดี ช้างเป็น
สัตว์ที่ค่อนข้างฉลาดและมีค่ายิ่งสำหรับคนไทยอีกทั้งยังมีอายุขัยที่ยืนยาว
นอกเหนือจากนี้ ความผูกพันระหว่างช้างและควาญช้างนั้นเข้มแข็งมากและ
แทบจะเป็นมนตราเลยทีเดียวโดยจะใช้เวลาทั้งชีวิตของทั้งสองฝ่าย

ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงสมัยสงคราม กษัตริย์ทรงประทับนั่งบนหลังช้างศึก
และทรงทำศึกอย่างกล้าหาญพร้อมกับทหารของพระองค์ นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง
ว่าทำไมช้างเผือกที่หาได้ยากจึงมีเกียรติสูงส่งสำหรับคนไทยและเป็นสัตว์
สัญลักษณ์ของประเทศไทย ครั้งหนึ่งเคยมีสีแดงและมีรูปช้างอยู่ตรงกลาง
ทุกวันนี้ช้างเป็นสัตว์ที่มีการพยายามอนุรักษ์เพราะว่าจำนวนลดลงไปมาก
ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยมีศูนย์เพาะเลี้ยงช้างและศูนย์ฝึกช้าง
รวมทั้งโรงพยาบาลสัตว์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ที่เป็นที่หวงแหนชนิดนี้

SDC10198-cr

"ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอความคิดเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์และจักรวาลซึ่ง
เกี่ยวข้องในทางที่มีการเคลื่อนไหวไปด้วยกันโดยผ่านงานศิลปะ ความ
ตั้งใจของข้าพเจ้าแสดงถึงความสำเร็จของความกลมเกลียวกันในการ
เคลื่อนไหวซึ่งจะนำสันติภาพมาสู่โลกมนุษย์"ในงานจิตรกรรมนี้ข้าพเจ้าได้
ได้พากเพียรฝึกฝนค้นคว้าวิธีการนำเสนอให้ตรงกับจริตและความรู้สึกเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากช้างเป็นจินตนาการของช้างใน
ความรู้สึกนัยเปรียบเทียบกับจิตใจของตัวเองประกอบกับพื้นฐานความเป็น
ช่างพื้นบ้านและวิธีคิดที่เป็นอิสระมาเป็นโครงสร้างในการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลงานในนิทรรศการนี้จะนำไปสัมผัสกับทัศนะใน
การนำช้างมาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของสภาวะจิตในสภาวะ
ปรากฏการณ์ต่างๆในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อให้รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเคลื่อนไหว
เกี่ยวข้องสัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ จึงจักนำพาซึ่งความสงบ
และสันติสุข"

(จักรพันธ์ ไชยจิตต์: ช้างในใจฉัน 2548)

peace-of-ethnic-NO2-cr

ปางช้างแม่สาในจังหวัดเชียงใหม่นั้นทำเพื่อศิลปะและช้างโดยกระตุ้นให้
ช้างวาดรูปและสนับสนุนกิจกรรมนี้ไปยังต่างประเทศ จักรพันธ์เป็นหนึ่งใน
ศิลปินพื้นบ้านที่ใช้ภาพของช้างในการอธิบายสภาวะของจิตใจอารมณ์และ
ปรากฏการณ์ในงานศิลปะของเขา นอกเหนือจากนี้เขาได้แทรกความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสำคัญของจิตใจและการสร้างสรรค์
ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาได้พยายามสื่ออารมณ์ของช้างในงานของเขา

universe-in-hub-cr

หลายปีมาแล้วที่ปางช้างแม่สาได้ฝึกช้างให้วาดรูปเพื่อใช้ในการโปรโมท
การท่องเที่ยวไทย ศิลปินหลายท่านรวมทั้งจักรพันธ์ก็ชื่นชอบกิจกรรมนี้และ
ได้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆ ช้างกับคนวาดภาพร่วมกัน

bond-1,100x80cm-cr

บิดาของเขาคือจรูญ ไชยจิตต์ที่เป็นช่างแกะไม้และหินผู้มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยที่เคยทำงานร่วมกันกับมีเซียม ยิบอินซอยศิลปินหญิงชาว
อินโดนิเชียที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย เธอเคยได้รับรางวัลศิลปินหญิง
ยอดเยี่ยมในงานจิตรกรรมและประติมากรรมในปี 2494

ช้างปรากฏรูปลักษณ์ในผลงานของข้าพเจ้า นับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพนี้ มานับ
20กว่าปี เปรียบเสมือนตัวแทนของจิตใจและจิตวิญญาณ ในการสื่อสารทาง
ทัศนศิลป์กับมนุษย์และสังคม โดยสำนึกถึงความที่เป็นคนไทยที่เห็นคุณค่า
ของช้างไทยจึงตั้งเจตจำนงพยายาม นำเสนอในผลงานศิลปะตลอดมา

SDC10201-cr

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ เป็นเพียงผลงานช่วงเวลาเพียง10ปี ตั้งแต่ปี 2543-
2553 ที่ได้เริ่มออกแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมทั้งงานกลุ่มและแสดง
เดี่ยว อย่างสม่ำเสมอ การรวบรวมงานแสดงในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธี
และการพัฒนาการของภูมิปัญญางานสล่าแกะสลักไม้สู่งานแต้มรูปจนเป็น
งานที่เห็นในปัจจุบัน ข้าพเจ้าหวังว่าในงานนิทรรศการครั้งนี้ จะช่วยปลูก
จิตสำนึกให้คนไทยรักช้างและมั่นดูแลให้เขาได้อยู่คู่กับประเทศไทย ไป
นานเท่านาน และหวังว่างานแสดงครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน
นักศึกษาและประชาชนโดย ทั่ว ได้เรียนรู้วิธีการคิด สร้าง เสพงานศิลป์
เพื่อยกระดับจิตใจให้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงจะนำพามาถึงความสงบและ
สันติสุข

"10ปี ก้าวย่าง ช้างและฉัน" โดย จักรพันธ์ ไชยจิตต์

Ganesha,100x80cm-cr

นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว
2548 - นิทรรศการศิลปกรรม "ช้างในใจฉัน"ณ หอนิทรรศการปางช้าง
แม่สา แม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
2551 - นิทรรศการศิลปกรรม "The elephant effect" ณ ติตาแกลเลอรี่
จังหวัดเชียงใหม่
2552 - นิทรรศการศิลปกรรม "The elephant effect" ณ หอศิลป์จามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปกรรม "ความงดงามของชีวิต" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท
2553 - นิทรรศการศิลปกรรม "จากล้านนสู่ล้านช้าง" ณ Elephant village
เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
- นิทรรศการศิลปกรรม "10ปีก้าวย่าง ช้างและฉัน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

นิทรรศการศิลปกรรม
-นิทรรศการศิลปะ "หอมปอย ศิลปะ" ศูนย์ศิลปะชุมชน จังหวัดลำปาง
- งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ซีคอนแสควร์ กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปกรรมจิงคต บางกอกแกลเลอรี่ กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปกรรมครอบครัวไชยจิตต์ ดุสิต ลากูนน่า รีสอร์ท ภูเก็ต
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย (15 ศิลปิน) โรงแรม ดิ เอเมอรัล กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ "สีสันสล่า ประติมากรรม" โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ ศิลปะ10ประภา โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ "Chang Tam Art Group 1&2" อาคารเมอคิวรี่กรุงเทพ
และเชียงราย
- นิทรรศการศิลปะ "ต๋ามฮีตโตยฮอย 1&2"หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะช้าง โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะบนโลก หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะ "สืบสานล้านนาศิลป์" Siam heritage กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ "ฮ้อยเส้นหอมสี" Gallerie Panisa เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะ "หอมปอยสล่าเมือง" คุ้มบ้านใหม่ เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะ "สานศิลป์ถิ่นล้านนา"ที่ Life Style Interiors II Art
And Furniture Gallery เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะ "Way of Maeloa river " 9Gallery เชียงราย
- นิทรรศการศิลปะ "333 Elephant art " อัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ "Season Change" PCC Art Center นนทบุรี
- นิทรรศการศิลปะ "Life of Lanna" ริเวอร์ซิตี้ ช๊อปปิ้งคอมเพลกซ์
กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ "Wonders of Lanna" Happy Gallery ถนนตะเกียบ
หัวหิน

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2010 Janine Yasovant
©2010 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

อินไซท์

December 2010

Scene4 Magazine - Arts and Media

December 2010

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | inPrint | Books | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Share This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2010 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 11h year of publication with
comprehensive archives of over 6000 pages 

sciam-subs-221tf71
taos