Scene4 Magazine — International Magazine of Arts and Media

อินไซท์

february 2008

galyani6cr-t

จานีน ยโสวันต์

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อทรงมีพระชนมายุ
84 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยที่ดูลึกลับและน่าพิศวงให้เป็นประชาธิปไตยที่ทันสมัยและ
กระจ่างแจ้ง พระองค์ทรงเป็นผู้มีส่วนร่วมและยังมีอิทธิพลต่อสังคมไทย
แทบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะ

จากความสำเร็จตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรงเป็น
ตัวอย่างของสตรีไทยที่มีความกล้าหาญต่อสู้กับความยากจนของชาว
ไทยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
ผู้เป็นพระอนุชา พระองค์ยังทรงเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญต่อการศึกษา
ภายในและต่างประเทศ

พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง “สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย”
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไทยขยายมุมมองโดยการศึกษาภาษาฝรั่งเศส
วิทยาศาสตร์และวรรณคดี พระองค์ยังทรงเป็นอาจารย์สอนการสนทนา
และวรรณคดีฝรั่งเศสเป็นเวลามากว่า 10 ปีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน กรุงเทพมหานคร

พระองค์ทรงเดินทางไปต่างประเทศกับคณะครูและนักเรียนเพื่อศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม พระองค์ทรงพระนิพนธ์หนังสือท่องเที่ยวและ
ทรงพระนิพนธ์แปลหนังสือภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสหลายเล่ม
รวมทั้งเรื่อง“The Spanish Coronation” ซึ่งรวบรวมมาจากบทความ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้อ่านล้วนทราบว่าคำแปลภาษาฝรั่งเศสนั้นมีความ
ลึกซึ้งและมีความสุนทรียะเช่นเดียวกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ

พระองค์ทรงสนับสนุนนักศึกษาไทยในด้านทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
ดนตรีและการพัฒนาวงดนตรีซิมโฟนี ออเครสตร้า ในหลายๆโอกาส
พระองค์ทรงเป็นแขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติเปิดงานแสดงการกุศลที่เป็น
ดนตรีคลาสสิคและบัลเลย์ รายได้จากงานต่างๆนั้นเป็นทุนให้กับนักเรียน
ดนตรีให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

พระองค์ทรงสนับสนุนศิลปะการแสดงมากมายหลายแขนงโครงการ
สุดท้ายคือหุ่นกระบอกไทยที่เรียกว่า “หุ่นละครเล็ก”เมื่อพระองค์ทรง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเดือนธันวาคม 2550 พระองค์ทรง
มอบภาพพระฉายาลักษณ์ให้กับคณะละครเพราะเห็นว่านี่เป็นการแสดงที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คณะหุ่นละครเล็กชนะการแข่งขันหุ่นกระบอก
นานาชาติในปี 2549 ที่เมืองปราก ไม่นานมานี้คณะหุ่นละครเล็ก
ตัดสินใจแสดงเรื่อง “กำเนิดพระคเณศ” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ท่าน
รวมทั้งความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านด้วย

มูลนิธิใหม่สำหรับดนตรีคลาสสิคและออเครสต้าจะถูกจัดสร้างขึ้นโดย
การชี้แนะวาทยากรนานาชาติบัญฑิต อึ้งรังษี เขาชี้แจงว่าการสูญเสีย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาไม่เพียงแต่เป็นความเสียใจ
ของชาวไทยทุกคนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงนักดนตรีและศิลปินอีกด้วย

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนาทรงเป็นแรงบันดาลใจและพลังชีวิตที่สำคัญพระองค์ยัง
ทรงเป็นความทรงจำอันมีค่า ความทรงจำส่วนเล็กๆนี้ถูกบันทึกเอาไว้ใน
การแสดงด้านล่างนี้ ขอเชิญรับชม

  • Get the Flash Player to see this player.

Courtesy of The Nation - Multimedia
©2008 All Rights Reserved

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2008 Janine Yasovant
©2008 Publication Scene4 Magazine

Jane2008-crs
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

 

Scene4 Magazine-International Magazine of Arts and Media
This Issue
Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | Blogs | New Tech | Links | Masthead Submissions | Advertising | Special Issues | Subscribe | Privacy | Terms | Contact | Archives

Search This Issue Email This Page

RSS FeedRSS Feed

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2008 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.