P1050564TH-cr

จานีน ยโสวันต์

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับดิฉันในการไปเยี่ยมชมวัดศรีสุพรรณในจังหวัดเชียงใหม่ วัด
แห่งนี้มีเรื่องราวน่าสนใจและพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยเงิน วัดแห่งนี้ยังรักษา
ศิลปะการทำเครื่องเงินโดยการจัดตั้งสถานที่สำหรับการฝึกฝนอยู่ภายในพื้นที่วัด
ซึ่งกลุ่มฆราวาส สามเณร ภิกษุสงฆ์สามารถฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการแกะสลักแผ่น

 

P1050469-cr

 

เงินเพื่อที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าซึ่งเป็นหนึ่งในงานช่างศิลปะสิบหมู่
อีกทั้งยังอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถกรรมโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนถนน
วัวลายซึ่งชาวเชียงใหม่ในสมัยโบราณทำงานเป็นช่างทำเครื่องเงิน
ดิฉันพบกับเจ้าอาวาสพระครูพิทักษ์สุทธิคุณที่นำดิฉันและทีมงานเดินชมรอบ

 

P1050511-cr

 

บริเวณวัด ในวันนั้นดิฉันมองเห็นรายละเอียดมากมายของพระอุโบสถเงิน สามเณร
และพระสงฆ์กำลังฝึกฝนการทำเครื่องเงินภายใต้การดูแลของอาจารย์ช่างฝีมือ
ดิฉันทราบว่านี่เป็นความร่วมมือระหว่างวัดศรีสุพรรณและศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (กาญจนาภิเษก) ซึ่งได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2550 ภายใต้พระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ

 

P1050460-cr

 

ประวัติโดยย่อของวัดศรีสุพรรณ

 

จากการสรุปเนื้อหาจากหลักศิลาทำด้วยหินทราย วัดศรีสุพรรณอารามถูกก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2044 ในการปกครองของพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038 - 2069) กษัตริย์
แห่งราชวงค์เม็งราย ในเวลานั้นหมื่นหลวงจ่าคำ อำมาตย์ผู้หนึ่งได้รับมอบหมาย
จากพญาเมืองแก้วให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์หนึ่งและก่อสร้างวัดศรีสุพรรณอาราม
ในปีพ.ศ. 2055 มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาดูแลวัดนี้ หนึ่งปีหลังจาก
นั้นการก่อสร้างวิหารหลักเสร็จสิ้น ช่วงปีพ.ศ. 2048 -2049 ก่อสร้างพระบรมธาตุ
เจดีย์แล้วเสร็จ ในปีพ.ศ. 2052 พญาเมืองแก้วทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ
วัตถุมงคลต่างๆ ถูกเก็บเอาไว้ในเจดีย์ จากนั้นพญาเมืองแก้วทรงพระราชทานที่ดิน
ให้กับวัด ข้อความจากหลักศิลาจบลงที่รายละเอียดค่าใช้จ่ายของหมื่นหลวงจ่าคำ
ในการก่อสร้างวัด และข้าทาสบริวารส่วนหนึ่งก็ถูกบริจาคให้กับวัดด้วย

 

ในอดีตตอนที่ประเทศไทยยังทำสงครามกับประเทศพม่า มีชาวบ้าน 20 ครัวเรือน
มาตั้งรกรากอยู่ใกล้วัดแล้วสร้างชุมชนขึ้นมา มีการเพาะปลูกข้าวและทำงาน
หัตถกรรม ในปีพ.ศ. 2403 ระฆังทองขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในชุมชนแห่งนี้และถูก
ขนส่งไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ โรงเรียนประถมศึกษาได้ถูกก่อตั้งขึ้นในวัดตอนปี
พ.ศ. 2466

 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนในวัดปิดตัวลงอย่างถาวร พระสงฆ์ถูกบังคับ
ให้อพยพออกไปเพราะทหารญี่ปุ่นใช้วัดเป็นฐานทัพ พระสงฆ์จึงย้ายกลับคืนสู่วัด
และวัดได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้ง

 

ในช่วงปีพ.ศ 2537 – 2541 ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครู
พิทักษ์สุทธิคุณ และความร่วมมือของหม่อมธาดา ขุนศึกเม็งรายที่เป็นผู้อำนวยการ
ของการบูรณะครั้งที่ผ่านมา มีศิลปินไทยภาคเหนือที่เคยวาดภาพฝาผนังในหลายๆ
วัดเช่น ไชยพร ผ่องพักตร์ พรชัย ใจมา และทรงเดช ทิพย์ทอง เขียนภาพฝาผนัง
ในวิหาร นอกจากนี้มีศิลปินต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอเมริกาก็
ช่วยเหลือโครงการนี้เช่นกัน ผู้คนในกลุ่มของหม่อมธาดา ขุนศึกเม็งรายได้แกะภาพ
เครื่องเงินเรื่อง 10 ชาติที่ผ่านมาของพระพุทธเจ้า ในปีพ.ศ. 2541 ทางวัดจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรภายนอกโรงเรียนโดยใช้หอไตรเป็นสำนักงานชั่วคราว

 

ปีพ.ศ. 2543 เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ปีของวัดนี้ เจ้าอาวาสและชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านศรีสุพรรณสร้างพระประธานองค์ใหม่ และได้ร่วมมือกับชุมชนบ้านช่าง
หล่อจัดงานเทศกาล “มรดกแห่งล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 500 ปี”

 

นอกเหนือจากพื้นที่ของวัดและโรงเรียน ที่ว่างบางแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นห้อง
ทำงานเครื่องเงินและห้องเรียนสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนและฝึกฝนการทำศิลปะ
เครื่องเงินที่เรียกว่า “ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรี
สุพรรณ” นอกจากนี้ชุมชนถนนวัวลายกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

 

P1050465-cr

 

พ.ศ 2550 มีงานเฉลิมฉลองครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมาชิกคณะกรรมการของวัดตกลงที่จะปรับปรุงพระอุโบสถโดยใช้เงินและโลหะ
อื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
โครงการนี้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ

 

ตราเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปีการถูกนำมาประดับอยู่เหนือหน้าประตู
ทางเข้าพระอุโบสถ พระพุทธรูปองค์ประธานภายในพระอุโบสถมีชื่อเรียกว่าพระ
พุทธปาฏิหาริย์ มิ่งขวัญพระเมืองแก้ว นพบุรีศรีเชียงใหม่ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) อายุของ
พระพุทธรูปทองคำนี้มากกว่า 500 ปีซึ่งเก่าแก่กว่าวัดเพียงเล็กน้อย ด้านหลังพระ
อุโบสถเป็นเจดีย์สีขาวในรูปแบบล้านนาพื้นบ้าน ถัดจากเจดีย์เป็นวิหารซึ่งสร้าง
ประมาณ 200 ปีที่แล้วในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรส

 

P1050462-cr

 

อาจารย์ผู้ชำนาญงาน อ.เกรียงไกร เมืองมูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนากลับมาทำงานโปรเจคออกแบบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงพระ
อุโบสถเงินกับประวัติศาสตร์ล้านนา สถานที่สำคัญรอบๆ ประเทศไทยตอนเหนือ
ได้รับการออกแบบให้เป็นตัวแบบสำหรับช่างแกะสลักรูปวัด ตัวอย่างเช่น สถานที่
ท่องเที่ยวเด่นๆจากเก้าจังหวัดภาคเหนือจะถูกแกะสลักไว้เพื่อบอกเรื่องราวของวัด

 

วันที่ดิฉันไปเยี่ยมเจ้าอาวาสและอาจารย์เกรียงไกร เมืองมูล พวกเราเดินรอบพระ
อุโบสถเงินไปดูสถานที่ฝึกงานเครื่องเงินและดูต้นแบบภาพร่าง

 

อ.เกรียงไกร เมืองมูลบอกดิฉันว่า

 

P1050525-cr

 

เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณเคยพูดเกี่ยวกับความฝันและความเชื่อล้านนาในสามโลก
(ไตรภูมิ) สรวงสวรรค์ โลกมนุษย์ และขุมนรก นี่เป็นตัวชี้วัดของมนุษย์ให้ทำความ
ดีและหลีกเลี่ยงการทำความชั่ว ผมพยายามใช้แนวคิดของจีพีเอส (GPS) เพื่อ

 

P1050474-cr

 

นำเสนอเรื่องร่วมสมัยของทั้งสามโลก การทำความดีและความชั่วใข้เวลาช่วงหนึ่ง
ในการแสดงผลที่ตามมา เช่นเดียวกันนักเดินทางควรทราบพิกัดตำแหน่งของ
สถานที่ต่างๆ ในการเดินทางนี่สามารถเปรียบเทียบได้กับพิกัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือต่างคนต่างเลือกที่จะเป็นคนดีหรือคนเลวด้วยตัวเอง

 

P1050518-cr

 

ในเวลานั้นดิฉันรู้สึกแปลกใจที่เห็นคนมายื่นเอกสารจาก Trip Advisor ให้กับเจ้า
อาวาส ดิฉันอธิบายให้ท่านฟังว่าวัดศรีสุพรรณมีชื่อเสียงขนาดไหน เจ้าอาวาสบอก
กับดิฉันว่างานศิลปะการประดับตกแต่งเครื่องเงินต้องเสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้
โปรดทราบ :ทางวัดรับเงินบริจาคทางบัญชีธนาคาร “พัฒนาวัดศรีสุพรรณ”
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามบิน บัญชีเลขที่ 554-0-11396-9

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2015 Janine Yasovant
©2015 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4Logo-specialissue-7cmb-0

July/August 2015

Cover | This Issue | Blogs | Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives

 

Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2015 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 126 Countries and comprehensive archives of 8500 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine