Sc4logo-nv5-dk-ccw-377
PJ8-crThai

จานีน ยโสวันต์

เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่อาจารย์พงษ์เดช ไชยคุตรอุทิศเวลาให้กับการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง ในบางโอกาสดิฉันได้มาร่วมพิธีเปิดงาน
นิทรรศการศิลปะที่หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
พงษ์เดชเป็นคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากกว่า 12 ปี ดิฉันได้
เห็นการ สนับสนุนสถาบัน องค์กรเอกชนและศิลปินอิสระโดยให้จัดแสดงผลงานที่
หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม อย่างมาก

 

ดิฉันทราบว่างานภาพพิมพ์เป็นงานศิลปะแขนงที่อาจารย์พงษ์เดชชอบมากที่สุด
และเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผลงานของท่านและของศิลปินคนอื่นๆ นี่
เป็นความตั้งใจในการที่จะสะท้อนถึงสังคมที่อยู่ยากขึ้นและไม่มีความแน่นอนใน
ปัจจุบันเพราะว่าเรายังต้องค้นหาทางแก้ไขที่ถูกต้อง

 

ดิฉันมีนัดหมายที่แพรวาสตูดิโอที่อาจารย์พงษ์เดชจัดที่พักให้กับศิลปินที่มาเยือน
จากทั่วโลกที่มาทำเวิร์คช็อปหรือเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัย ดิฉันเดิน
เข้าไปในสตูดิโอและเห็นภาพพิมพ์ที่น่าสนใจอยู่บนผนัง หลายๆภาพถูกทำขึ้นตอน
ที่อาจารย์เดินทางไปที่ประเทศโปแลนด์หลังจากได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

lastsupper-cr

 

ผลงานได้รับรางวัล

- รางวัลที่ 3 (ภาพพิมพ์) จากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 29
- รางวัลเกียรติยศ นิทรรศการศิลปะจัดโดยบริษัทบาจา จำกัด
- ได้รับทุนจากสถานทูตประเทศโปแลนด์ พ.ศ. 2530 -2531
- ได้รับทุนฟรีแมน เฟลโล่ว์ชิพ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2541
(ศูนย์เวอมอนต์ สตูดิโอ)
- เป็นศิลปินที่ได้รับเลือกสำหรับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ. 2542

 

จานีน: อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องราวของตัวเอง

 

พงษ์เดช: ตอนเด็กผมชอบที่ทำงานศิลปะและเมื่อผมโตขึ้นก็เลยไปเรียนศิลปะที่
วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร ผมได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นผมไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคงคลล้านนาอยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นผมตัดสินใจเรียนต่อที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่จบปริญญาโทจากที่นั่นก็ได้รับทุน
จากรัฐบาลประเทศโปแลนด์ให้ไปเรียนเรื่องภาพพิมพ์ที่เมืองคราคอฟ ประเทศ
 

PJ6-cr

 

โปแลนด์ ในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในยุโรปก็ได้เดินทางไปหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส
อิตาลี ฮอลแลนด์ ยูโกสลาเวีย เยอรมนีและออสเตรีย ในตอนนั้นโปแลนด์ยังเป็น
ประเทศสังคมนิยมอยู่ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันมาก ผู้คนยืนเข้าแถวเป็นคิวยาว
เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นและหลายคนมีฐานะยากจนมาก ผลงานส่วนมากของผมใน
ตอนนั้นสะท้อนสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศโปแลนด์ ในปีพ.ศ.
2531 ผมจัดแสดงผลงานในประเทศญี่ปุ่น 3 แห่งและที่ Youth Art Galleryที่
จังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ผมขอเรียกงานนี้ว่า “One Man Exhibition”ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2522 – 2557 ผมเดินทางไปแสดงผลงานในประไทยและประเทศอื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่ผมเดินทางไปจัดงานนิทรรศการหลายครั้ง

 

PJ10-cr

 

จานีน: อยากทราบเรื่องของแพรวา อาร์ต สตูดิโอ

 

พงษ์เดช: สตูดิโอแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บสะสมผลงานของผมเป็นห้องแสดงภาพ
ส่วนตัว มีที่พักฟรีสำหรับศิลปินจากต่างประเทศ ศิลปินที่มาที่เชียงใหม่มีสถานที่
สำหรับการพบปะพุดคุยและทำงานร่วมกัน ในช่วงเวลานี้มีศิลปินต่างชาติจาก
ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนีและโปแลนด์ บางส่วนยังได้ช่วยเหลือโครงการทางวิชาการ
ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

 

PJ2-cr

 

จานีน: ในฐานะที่เป็นผู้บรรยายและศิลปิน อาจารย์คิดอย่างไรกับศิลปะในเชียงใหม่

 

พงษ์เดช: ในความคิดของผมศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่าง
มากจากเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ศิลปินในห้องถิ่นและจากต่างประเทศเข้ามาจัด
นิทรรศการอยู่ตลอดทั้งปีที่หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ห้องแสดงงานศิลปะหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จึงกล่าวได้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่เป็นเมืองของศิลปะร่วมสมัยอย่างแท้จริง เป็นหน้าที่ของผมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Pongdej-200-cr

 

ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้สนับสนุนให้เมืองเชียงใหม่อยู่ในบัญชีมรดกโลก อีกไม่นาน
เชียงรายก็จะเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อกับหลายๆประเทศที่อยู่บริเวณแม่น้ำโขง
นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็จะเปิดภาควิชา
“Creative Art and Design” จังหวัดเชียงรายมีสถานที่หลายแห่งที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับงานศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่นพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์
ดัชนี และวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และขัวศิลปะจังหวัด
เชียงราย มีกิจกรรมมากมายอยู่ตลอดทั้งปี ผมคิดว่าจังหวัดเชียงรายนั้นได้จัดตั้ง
ถนนสายศิลปินขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว

 

9-cr

 

อินไซท์ 

June 2015

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล:

Search Janine Yasovant
Click Here for this article in English 

©2015 Janine Yasovant
©2015 Publication Scene4 Magazine

 

Sc4logo-nv5-dk

®

 

Cover | This Issue | inView | inFocus | inSight | Perspectives | Blogs | inPrint | Comments | Contact Us | Recent Issues | Special Issues | Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Subscribe | Books | Your Support | Privacy | Terms | Archives
Search This ISSUE

Search This Issue

Search The ARCHIVES

Search The Archives

 Share This Page

Email

Share in Facebook

Facebook

 


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2015 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved. Now in our 15th year of publication with Worldwide Readership in 126 Countries and comprehensive archives of 8500 pages.
 

sciam-subs-221tf71
Julius Krinski NUDITY - authorized edition -  Scene4 Books/Aviarpress www.aviarpress.com
Hollywood Red: The Autobiography of Lester Cole  ©2013 Scene4 Books  www.aviarpress.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Bookends by Carla Maria-Verdino Süllwold - Scene4 Magazine - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine