www.scene4.com
THONGCHAI SRISUKPRASERT | Janine Yasovant | Scene4 Magazine | June 2020 | www.scene4.com

 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
หอศิลป์เทา

 จานีน ยโสวันต์

ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น เมื่อได้รับทราบว่า ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย จะมีพิพิธภัณฑ์ ศิลปะแห่งใหม่เกิดขึ้น

ดิฉันมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์   อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ  ศิลปินใน
ตำนาน ขณะที่เขียนบทสัมภาษณ์นี้ นี้ หอศิลป์เทาอยู่ในเวลาที่กำลัง
จัดการ ตกแต่ง ใกล้ที่จะเปิดดำเนินการแล้ว

T2cr

ความตั้งใจของศิลปิน : เป็นความต้องการที่จะเก็บงานส่วนตัว ทั้งงาน
จิตรกรรม และงานประติมากรรม งานต้นแบบที่มาจากความหลากหลาย
ของความคิดและการสร้างสรรค์ที่ออกมาจากแรงบันดาลใจและมีความโดด
เด่น จากประสบการณ์ ของชีวิตการดูงานในประเทศไทยและต่างประเทศ
ในวัยเยาว์  นอกเหนือจากนั้น ศิลปินก็มักจะบอกคนอื่นๆ ว่าตนเป็นเป็นคน
ที่ ไม่ง่ายนักที่ใครจะเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีความเป็นส่วนตัว เป็นตัวของ
ตัวเองมาก

T100-cr

 และแน่นอน หอศิลป์เทาก็คงจะมีเสน่ห์ไม่น้อย ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้
ซึ่งรักงานศิลปะ  หอศิลป์เทาจะเป็นทั้งอาร์ตมิวเซียม และอาร์ตแกเลอรี่ทั้ง
2 แบบในเวลาเดียวกัน

มาฟังการสัมภาษณ์ ของดิฉัน กับศิลปินที่น่าสนใจมากท่านนี้กันค่ะ

JY. กรุณาเล่าความประทับใจในเวลาที่เป็นอาจารย์สอนกับบทบาทที่เป็น
ศิลปินไทยอีกด้านหนึ่ง งานที่อาจารย์  ได้สร้างสรรค์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์เคยเป็นผู้นำงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและมีผู้ชมทั่ว
โลก  

TS. ผมเคยมีโอกาสที่ได้เป็นผู้สอนงานศิลปะ ในขณะที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่
4 ในคณะ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เป็นการทดลองเพื่อสอน ก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์สอนเต็มเวลา ในเวลา
นั้นผมสอนศิลปะ และเรียนปริญญาโทต่อในภาควิชาศิลปะไทย ผมยังได้
สร้างงานทัศนศิลป์ในฐานะศิลปิน  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเดิมของผม ที่
กำหนดไว้ให้เป็นคนทำงานศิลปะ  ตลอดระยะเวลาที่เคยเป็นศิลปินตั้งแต่
เยาว์วัย ผมได้ส่งงานสำหรับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ผมได้รับ
รางวัลจากหลายสถาบัน ซึ่งนั่นคือความตั้งใจของผมเอง

T8-cr

ผมต้องการทำงานกับศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์ ที่จะเผยแพร่ทั่วโลก
เหตุผล เพราะผม คิดว่าศิลปะและศิลปินทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการต่อต้านจากความต่างของศาสนา สิ่งสำคัญคือ
เราต้องมีตัวตนของเราเอง มีแหล่งกำเนิดของเราเอง เพราะศิลปะเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้ผู้คนสนใจ ซึ่งเป็นที่จับตาของคนทั้งหมดในโลก เป็นเอกลักษณ์
จากศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของศิลปินแต่ละคนในแง่ของศิลปะร่วม
สมัยหรือสมัยใหม่ มันอาจเกิดขึ้นร่วมกับการแสดงออกของทัศนคติ
เช่นเดียวกับสุนทรียะของความงาม

T4-cr

JY. กรุณาเล่าประวัติส่วนตัว การศึกษา ความสนใจ และเล่าเรื่องครอบครัว
ผลงานที่ได้ทำ ตลอดจนการไปเยี่ยมชมอาร์ตแกลเลอรี่ในต่างประเทศ  
หรืองานที่อาจารย์รักมากและอยากให้คนอื่นๆได้ เห็นบ้าง

TS. คุณแม่ของผมเป็นชาวเชียงใหม่  คุณพ่อเป็นชาวจีนแท้ที่มาอาศัย

ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน เมื่อผมยังเป็นเด็ก ผมชอบเล่นกีฬามาก

ผมได้ เรียนโรงเรียนประถมและมัธยม ในจังหวัดเชียงใหม่ ผมได้ไปเรียน
ศิลปะในกรุงเทพ  หลังจากนั้นผมได้รับทุนไปดูงานด้านศิลปะที่ประเทศ
ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรป มีงานที่ผมได้ร่วมทำ และสร้างความ
ภูมิใจกับตัวผมมาก คือไปร่วมทำงานวาดผนังของวัด วัดพุทธประทีป ที่
กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ กับท่านอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ
ศาสตราจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร  ซึ่งทั้งสองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ  เมื่อ
ผมกลับมาประเทศไทย  ผมได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปะระดับชาติใน
ประเทศไทย

T6-cr

JY. กรุณาเล่าที่มาของ หอ ศิลป์เทา อาร์ตแกลเลอรี่ และ อาร์ตมิวเซียม

TS. การเริ่มต้นสร้างหอ ศิลป์เทา อาร์ต มิวเซียม และแกลเลอรี่ ที่
เชียงใหม่ เป็นความตั้งใจของผมเอง ที่จะเก็บงานของผมเอง เพราะ
ประเทศไทย อาร์ต มิวเซียม จะมีไม่มาก และผมเองก็อยากเก็บงานของ
ตนเอง ด้วยการให้ความสำคัญว่าถ้าคุณไม่อยากให้งานกระจัดกระจาย ผม
ต้องการรวบรวมงานที่ทำเป็นมรดกทางศิลปะในประเทศที่เป็นบ้านเกิด
บ้านในชนบทที่ห่างจากเมืองหลวง และการจัดทำเป็นความภูมิใจกับแหล่ง
ที่เป็นจุดกำเนิดของเราเองที่รายล้อมด้วย งานศิลปะในอาร์ตแกลเลอรี่

T14cr

ผมมักจะมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือ วัดน้ำโจ้ อำเภอสารภี และปรารถนาที่
จะให้ผู้คนในท้องถิ่นภูมิใจในบ้านเกิดกับสิ่งสวยงาม

JY. ดิฉันได้เห็นอาจารย์ใช้สีสัน เพื่อกำหนดการสะท้อนที่น่าสนใจที่
สามารถมองเห็นได้ตัวอย่างจากงานของอาจารย์ที่ทำออกมา

T9

TS. คนไทยทั้งหลายทั้งปวง ชอบฟังความมากมาย  อาจจะเพราะสนใจแต่
เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น หรือเรื่องอื่นๆมาจากผลมาจากทางสังคม มากกว่าจะ
สนใจในงานศิลปะที่บริสุทธ์ ที่เป็นมุมมองของการดูงานศิลปะ   เมื่อคนรุ่น
ใหม่ เรียนรู้งานศิลปะในรูปแบบของนามธรรม ที่เสาะแสวงหา ความชัดเจน
ของความรู้ของศิลปะและความเป็นวิทยาศาสตร์ ต่อมาเขาก็เกิดกลัวกับสิ่ง
ที่มากระทบจากความรู้สึก  จิตใจเป็นทางเดินของชีวิต ดังนั้นงานที่ทำ
ออกมา ก็จะประกอบด้วยความศรัทธาในศาสนา  ธรรมะ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ถ้าพูดถึงสีบลู เป็นสีที่ผมชอบใช้ เพราะดูเป็นสีของความสงบ

T10

นิ่ง ดูดี และให้ความรู้สึกลึกลับซับซ้อน

T3

JY. บทสรุปจะเป็นเช่นไรคะ

TS. ผมลาออกจากงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  เพื่อมาสร้างอาร์ต
แกลเลอรี่ ในบ้านเกิด เพราะเกรงว่าถ้าจะสอนจนปลดเกษียณ  เวลานั้น
ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ความสมบูรณ์ของร่างกาย  ความฉลาด หรือ
ความกระตือรือล้น อาจมีน้อยเต็มที ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องทำให้สำเร็จใน
เวลาที่เหมาะสมนี้ .  

T1000-cr

ข้อมูลศิลปิน

ชื่อ : ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

เกิด : 21 มิถุนายน 2506, เชียงใหม่

ที่อยู่ : 36/9 หมู่บ้านคุณาลัยปิ่นเกล้า ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา พุทธมณฑล

สาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร : 66-221-0820

การศึกษา :

- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว :

2535 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2538 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ หอ
ศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "นาม-รูป" ณ หอศิลป์ 9 Art Gallery
เชียงราย

2551 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "มหาวิเนษกรมณ์" ของธงชัย ศรีสุข
ประเสริฐ ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ

2555 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "โลกียธรรม" ของธงชัย ศรีสุข
ประเสริฐ ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :

2540 - "symbolist" โดยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สมภพ บุตราช, มิเชล
จอห์น บาเรทท์ ณ เพลสออฟอาร์ต กรุงเทพฯ

2544 - "รูปธรรม-นามธรรมไทย" ณ โอเพนอาร์ตสเปซ กรุงเทพฯ

2554 - นิทรรศการภาพถ่าย "ขณะหนึ่ง...เวนิส" ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกล
เลอรี

2554 - นิทรรศการภาพถ่าย "เห็น 4" ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี
รางวัล/เกียรติยศ :

2528 - รางวัลพิเศษ การประกวดภาพถ่ายนิตยสารโฟโต้

2531 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
ภาพถ่ายและศิลปะเด็ก อาเซียนครั้งที่ 1

2532 - ได้รับคัดเลือกร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤา

2533 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี

- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่
2 บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

- รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี
นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14

2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37

2535 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการจิตรกรรมนานาชาติ
โอซาก้าไตรนาลเล' 93 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39

2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40

2536 - นิทรรศการศิลปกรรม Aspace หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

- นิทรรศการศิลปะ เนื่องในโอกาสการประชุมเรื่องการศึกษาศิลปะ ใน
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 7 หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กรุงเทพฯ

- ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการจิตรกรรมไทยในวาระครบรอบ 60 ปี ธนาคาร
นครธน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

- ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปกรรมอลังการแห่งศิลปะ#1 ฮอลล์ ออฟ
เฟรม เดอะลิเบอร์ตี ออฟ อาร์ต กรุงเทพฯ

- ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปะ "ก้าวแรกสู่เส้นทางลานนา" ของ พรชัย
ใจมา อหิงสาแกลลอรี่ เชียงราย

- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี ณ หอ
ศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2539 - นิทรรศการศิลปไทย โดยมหาบัณฑิตและนักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ
กรุงเทพฯ

2540 - ศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 19 โดยธนาคาร
กสิกรไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2541 - ศิลปินรับเชิญ มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย (ศิลปะกับ
สิ่งแวดล้อม) เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กรุงเทพเมืองฟ้าอมร กรุงเทพฯ

- โครงการ Bangkok Art Project 1998

2544 - นิทรรศการศิลปะเพื่อพระธรรม ในวาระประชุมองค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก ณ โรงแรมแอทธินีพลาซ่า และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประ
เทศไทย

- นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของศิลปินไทย ณ กรุงนิวยอร์ค
สหรัฐอเมริกา

2546 - นิทรรศการ 60 ปี ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
กรุงเทพฯ

2547 – นิทรรศการศิลปกรรมในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2548 - นิทรรศการศิลปินไทยรวมใจช่วยภัยพิบัติภาคใต้ ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

- นิทรรศการศิลปกรรม ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาศที่ทรงมีพระชนมายุครบ
50 พรรษา ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรุงเทพฯ

2548 - 2554 นิทรรศการศิลปไทย ครั้งที่ 1,2,3,4 โดย มหาบัณฑิตศิลป
ไทย

2550 - นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะกับสิ่งแวดล้อมโลก ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ,

ณ หอศิลป์จิมทอมสัน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา

2551 - นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินรักษ์โลกโลกรักษ์ศิลปิน โดย
คณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2555 – นิทรรศการศิลปินไทยร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

2556 - งานประมูลศิลปะ แห่งชาติ ครั้งที่ 1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
MOCA กรุงเทพฯ

2557 - นิทรรศการ บรอนซ์เวิลล์ โดย ฮอฟอาร์ต กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล ดับเบิ้ลเกรท ฟอร์ แชริตี้

ดาราเดลลี่ ครั้งที่ 1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ

2558 – นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี วาระครบ ๕ รอบ โดย นิตยสารแพรว กรุงเทพ

- นิทรรศการ เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล ดับเบิ้ลเกรท ฟอร์ แชริตี้
ดาราเดลลี่ ครั้งที่ 2 หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพฯ

- ไทยออกชั่นเฮ้าส์ ดิเกรทอาร์ต กรุงเทพฯ

2559 - นิทรรศการ เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล ดับเบิ้ลเกรท ฟอร์
 แชริตี้ ดาราเดลลี่ ครั้งที่ 3 หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพฯ

2560 - นิทรรศการ เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล เกรทสตาร์ ฟอร์ แช
ริตี้ ครั้งที่ 1 เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ เสียงศิลป์แผ่นดินทอง ศิลปกรรมการกุศล มุลนิธิคีตรัตน์
จิตรกรรมจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ (ชะตาชีวิต) กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ เพื่องานประมูลการกุศล ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย UNHCR ครั้งที่
1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ

2561 - นิทรรศการ ตำนานคชสาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ สานใจสายใยศิลปกรรม สานศิลป์สู่ถิ่นเกิด พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เชียงใหม่

- นิทรรศการ ภูฏานวิมานบนหลังคาโลก ดิเอ็มโพเรี่ยม ดิเอ็มควอเทียร์
กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ ศรัทธา นิทรรศร่วมเนื่องในมหกรรมศิลปะบางกอกเบียนนาล
เล่ ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA กรุงเทพฯ - นิทรรศการ
เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล เกรทสตาร์ ฟอร์ แชริตี้ ครั้งที่ 2 เซนทา
ราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

2562 - นิทรรศการ เพื่องานประมูลการกุศล ศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย UNHCR
ครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพฯ

- นิทรรศการ เพื่องานประมูลศิลปกรรมการกุศล เกรทสตาร์ ฟอร์ แชริตี้
ครั้งที่ 3 เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2020 Janine Yasovant
©2020 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

June 2020

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Submissions · Prior Issues · Your Support · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

Search Issue | Search Archives | Share Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2020 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo-s

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1