www.scene4.com
C1-cr

 เจษฎา  คงสมมาศ
และ
กองทุนศิลปะอีสาน
 จานีน ยโสวันต์

ถ้าคุณมีโอกาส เข้าชมงานนิทรรศการทางศิลปะ ของ
นักศึกษาในประเทศไทย ในสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดในหอ
ศิลป์ ซึ่งสถาบันต่างๆจะจัดงานให้อย่างเป็นทางการ สิ่ง
แรกเราจะเห็น ความตั้งใจจากการนำเสนองาน ผู้ร่วมชมงาน
จะได้รับ หนังสือโปรแกรมของงานที่เรียกว่า แคตตาล็อกที่
มีรายละเอียดและภาพประกอบ รายนาม ผู้เสนองาน
อาจารย์ที่ปรึกษา และรายละเอียดอื่นๆ อย่างน่าชื่นชม และ
ติดตามด้วยช่อเข็มกลัดดอกไม้ ที่มอบให้ คุณผู้เข้าชม ให้
คุณทราบว่า เขาได้รับเกียรติ และได้รับความชื่นชมยินดี 
จากผู้มาร่วมงาน มากเพียงใด

จากนั้นคุณจะประหลาดใจ กับศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่  ที่
ยังเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สามารถ ทำให้คุณยอมรับ
ความเป็นสากลของงานศิลปะของนักศึกษาใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย   ที่มาจาก

ภาษาถิ่นอีสาน  ลูกอีสาน สู้ สู้  คำกล่าวแห่งความภูมิใจ ที่
มีความหมายว่าการต่อสู้ เพื่อความสำเร็จ ของเด็กชาว
อีสาน ที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

I-Saan  เป็นคำเรียก ดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุด

มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ภาคที่มีรายได้ถัวเฉลี่ย น้อยที่สุดในประเทศไทย ภูมิภาคที่
มีความอุดมสมบูรณ์น้อยที่สุด เช่นกัน  

บทความต่อไปนี้ เป็นความตั้งใจของดิฉัน สำหรับท่าน
ผู้อ่าน ในประเทศไทย และทั่วโลก ที่รักงานศิลปะ มาทำ
ความรู้จัก กับที่มาของกรรมการตัดสินงานศิลปะที่ตัดสินใจ
ที่จะช่วยเหลือชุมชน เมื่อพบว่ามีความจำเป็นจะต้องยื่นมือ
เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และได้พบว่างานศิลปะของ
นักศึกษาเหล่านั้น เป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  

อาจารย์  เจษฎา คงสมมาตร ศิลปินอิสระ ผู้มีชื่อเสียง และ
มีงานแสดงศิลปะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มี
โอกาสได้รับเชิญ ให้เข้าร่วมการตรวจ และประเมินผลงาน
ของนักศึกษาหลายสถาบัน ของภาคอีสาน เป็นเวลาหลาย
ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานจิตรกรรมและประติมากรรม  

C4-cr

ต่อจากนี้เป็นบทสัมภาษณ์

JY. ดิฉันติดตามงานของคุณมาหลายปี  มีคำถามที่อยากให้
ผู้อ่านได้รู้จัก กองทุนศิลปะอีสานบ้าง ขอช่วยเล่าความ
เป็นมา ของกองทุนและตัวของคุณเอง ที่พยายามเข้ามา
ช่วยเหลือนักศึกษา ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่อาจารย์สอนใน
สถาบัน ดิฉันต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ เกี่ยวกับ โครงการ
ของคุณ สำหรับนักศึกษาอีสาน ของประเทศไทย ช่วยเล่า
โครงการนี้ที่คุณเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้อย่างไร

JK. ผมทำงานเป็นศิลปินอิสระมาหลายปีแล้ว ต่อมาก็ได้รับ
เชิญมาเป็นกรรมการ ตรวจผลงานของนักศึกษา หลายๆ
สถาบัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมพบปัญหาว่า ทำ
อย่างไรที่จะหาทางช่วยเหลือ นักศึกษา ที่มีฝีมือ แต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ในการสร้างงาน  ผมถามตัวเอง ผมจะช่วย
พวกเขาได้อย่างไร ?

92818416-cr

ผมและอาจารย์คนอื่นๆ และเพื่อนๆของผม ได้เห็นงานจาก
นักศึกษาที่มีอายุน้อย กล่าวได้ว่างานดีจากพรสวรรค์ ของ
เขาเหล่านั้นเลยทีเดียว  และมีตัวอย่างเมื่อถึงฤดูกาลของ
การแสดงงาน นักศึกษาก็ต้องการเงินสำหรับมาใช้ทำงาน
เช่น แคตตาล็อก งาน ที่ต้องแจกฟรีให้ผู้เข้าร่วมชมงาน 
ของใช้ในการ สร้างงาน ศิลปะก็แสนจะแพง ยิ่งเวลา เป็น
งานแสดงครั้งสุดท้ายของการเรียน นักศึกษาก็ต้องจ่ายเงิน
ทำงานเอง

84416492-cr

จนมาถึงปี 2560 ผมจึงจัดตั้งกองทุน ศิลปะอีสาน โดย
จุดประสงค์หลัก ในการช่วยเหลือ โปรโมทงานสร้างสรรค์

87872608-cr

ส่งเสริม ผลักดันในการสร้างสรรค์ จัดแสดงผลงานศิลปะ
นิพนธ์ ของนิสิตด้านศิลปะในภาคอีสาน  ให้มีศักยภาพ 
คุณภาพ ให้ยิ่งๆขึ้นไป เริ่มจากการย้ายจากการแสดงงาน

1516684756-cr

ในมหาวิทยาลัย ไปห้างสรรพสินค้าในเมือง เพื่อเป็นการให้
ความรู้ กับผู้ชมในภาคอีสาน

โชคดีที่ว่าผมได้เป็นกรรมการตัดสิน ใน 13 สถาบันที่นั่น
นักศึกษาของผมก็สามารถขายภาพวาด หรืองานปั้นต่างๆ
ในเวลาเดียวกัน

92112176-cr

ผมกลับมาใช้ เฟสบุ๊ค ทำการตลาดออนไลน์  ผมได้รับการ
ตอบรับจากเฟสบุ๊คที่ดี และได้ใช้เงิน 200,000 บาทในการ
ก่อตั้ง กองทุนศิลปะอีสาน

ปีต่อมาผมใช้รูปภาพที่ ผมวาด พิมพ์จำหน่าย เริ่มขายงาน
จริงของตนเอง ก็ได้รับ การสนับสนุน จากนักสะสม ผมนำ
เงินบางส่วนไปซื้องานของนักศึกษา และนำเงินกลับไปเป็น
ทุนการศึกษาที่นักศึกษาต้องใช้เมื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
เมื่อนักศึกษาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ต่างก็มี
ความประสงค์จะเรียนต่อ ในสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในระดับ
ปริญญาโท กันทั้งนั้น 

เมื่อรายได้ของกองทุนที่เข้ามา ผมก็ดำเนินการทำตาม
จุดประสงค์ ที่วางไว้ ตามกติกา ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ดังต่อไปนี้

1.ให้ทุนสนับสนุน และส่งเสริมการจัดนิทรรศการ ศิลปะ
นิพนธ์ ของ13 สถาบัน  21 โครงการ ศิลปนิพนธ์ ในภาค
อีสาน

2.ให้ทุนสนับสนุน ส่งเสริม เป็นรายบุคคล( โดยการช่วยซื้อ
ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นรายบุคคล)

3.ให้ทุนสนับสนุน ส่งเสริมนิทรรศการครั้งสำคัญ ในภาค
อีสาน อาทิ เช่น นิทรรศการประจำปีของแต่ละสถาบัน,
นิทรรศการ 4 ชั้นปี ,นิทรรศการรวมภาพพิมพ์, นิทรรศการ
รวมประติมากรรม เป็นต้น

4.ให้ทุนสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้นิสิตด้านศิลปะใน
ภาคอีสาน ที่มีความสามารถสูง แต่ฐานะทางครอบครัวไม่
ค่อยดีนัก ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

มาจัดแสดงร่วมกัน ในนิทรรศการ"ศิลปนิพนธ์อีสาน"

5.จัดนิทรรศการรวมศิลปนิพนธ์ที่ดีที่สุดของภาคอีสาน มา
จัดแสดงร่วมกัน ในนิทรรศการ"ศิลปนิพนธ์อีสาน" 

มีโครงการเล็กๆอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการพี่ช่วยน้อง 

ที่จัดตั้งในปีนี้ ที่นำเงินที่ได้มาเพื่อนำไปจ่ายค่าเทอม ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ในเวลาที่ผ่านมา นอกจากการ
ซื้อภาพวาดจากนักศึกษา และนำไปจำหน่ายเพื่อกองทุน
ผมยังตัดสินใจนำผ้าไหมที่เก็บสะสมไว้ หลายชิ้นเป็น
เวลานานมาแล้วนำออกมาขาย  เป็นผ้าไหมจาก

นางคำสอน สระทอง  ศิลปินแห่งชาติ และเมื่อ เดือนเมษา
2020 ที่ผ่านมา โครงการ"พี่ช่วยน้อง"...จากการประกาศ
จำหน่าย ผ้าไหม ผ้าทุกชิ้นจะมีลายเซ็นของท่านกำกับไว้

Kumsorn-cr

โครงการพี่ช่วยน้อง ที่ เป็นงานผ้าไหม ของนางคำสอน

สระทอง ที่เป็นผ้าไหมมัดหมี่ ก็ได้ขายออกไป ผมพยายาม
ติดต่อนักสะสม และเพื่อนๆที่ใช้ เฟสบุ๊ค บอกถึงงานสะสมที
ผมมี มานานแล้ว ผมมีความประสงค์ จะเปิดประมูลงาน
ออนไลน์  เพื่อเป็นการนำร่อง ในการช่วยเหลือ นักศึกษาที่

ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด โควิด 19 โดยการจัดตั้ง
กองทุน

ผมยินดี ที่จะนำของสะสมหลายชิ้น ที่ผมรัก เช่นที่เป็นผ้า
มัดหมี่ จากนางคำสอน สระทอง หาทุนเพื่อซื้อภาพของ
นักศึกษา โครงการพี่ช่วยน้อง เป็นหนึ่งใน โครงการ I-saan
Art Funds ซึ่งในปีจะจัดได้หลายครั้ง เป็นการหาเงิน มาซื้อ
งาน ของนักศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ เท่าที่
จะทำได้ ผมโชคดีที่มีภรรยาที่เข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจ กับ
โครงการที่เกิดจาก ความคิดที่จะหาทางช่วยนักศึกษาศิลป
อีสานที่มีฝีมือ บางคนได้รับรางวัลของผลงานมาแล้ว บาง
คนยังเรียนต่อในระดับปริญญาโท

88089383-cr

ผมยินดีนำผลงาน สุดรัก สุดหวง ของผม ที่ค่อยๆเก็บสะสม
มานานบางชิ้น อยู่กับผมมาเกิน 20 ปี เพื่อนำออกมา
จำหน่ายในราคาย่อมเยา รายได้ทั้งหมดสมทบทุน โครงการ

92844973-cr

"พี่ช่วยน้อง" โดย"ทุนศิลปะอีสาน"

ผมขอเสนอผลงานของศิลปินที่ผมเคารพรัก ที่นำออกมา
จำหน่ายในครั้งนี้

คุณยายคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(ประณีตศิลป์-ทอผ้า) พ.ศ.2559

ภาพวาดของ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548

ภาพวาดของศาสตราจารย์ สุชาติ เถาทอง

ภาพพิมพ์ ของรองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

งานปั้น ของอาจารย์ จุมพล อุทโยภาศ

และ งานของผมเองเจษฎา คงสมมาศ ซึ่งได้ขายออกไปใน
ราคาที่ไม่แพง และจำหน่ายได้ทั้งหมด

ผมพยายามจะซื้องานของนักศึกษา ด้วยเงินกองทุนเท่าที่มี
อย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ ผมโชคดีที่มีภรรยาที่เข้าใจ ร่วม
แรงร่วมใจ กับโครงการที่ ได้เข้ามาช่วย

ประวัติ

นายเจษฎา  คงสมมาศ   

เกิด 7 มกราคม 2518, จ.กาฬสินธุ์

- เรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัด ชลบุรี

นิทรรศการเดี่ยว:(โดยย่อ)

2543  -  "กำเนิดวัฒนธรรม" ณ  หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร

2544  -  "Thai  smiles"  ณ  Museum Plain เมือง
อัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์

2545  -  "เรื่องเล่าจากพระจันทร์" ณ Take it Easy Art 
Gallery , ชลบุรี

2546  -  "Silk Road"  ณ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

         - "Silk Road"  ณ  Guilford  Gallery  เมืองเพิร์ธ
ประเทศออสเตรเลีย

2547  -  "ถิ่นที่ฉันเกิด" ณ  หอศิลปวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2548  -  "THAI  LIVING" ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป  ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร   

2549  -  "Silk Threads" ณ Gallery Opium ประเทศไทย

2550  -  "Kalasin" ณ.  La Artcore,  เมืองลอสแอนเจลิส
ประเทศ  สหรัฐอเมริกา   

2551  -  "The Countryside Story",  ณ  Number 1
Gallery, กรุงเทพมหานคร

2554  -   " HEET 12 " ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอ
ศิลป  ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร

          -   " HEET 12 " ณ  The Urban  Sanctuary  Art 
Gallery  เมืองลอสแองเจิลรีส, สหรัฐอเมริกา   

2557  -  " ลำนำอีสาน " ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป  ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร   

2560  -  "Relax" ณ Nature's Corner Gallery, Fonthill, 
เมืองออนแทริโอ, ประเทศแคนาดา  

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2020 Janine Yasovant
©2020 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

May 2020

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Submissions · Prior Issues · Your Support · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters


Search Current Issue | Search Archives | Share Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2020 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.


www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.