Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
img07-cr

ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
เหมือนกับการหายใจ ฉันทำงานไปตามจังหวะของตัวเองโดยไม่มีความเครียด

จานีน ยโสวันต

หตุผลข้อแรกที่การเดินทางทริประยะสั้นไปยังอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
กับครอบครัวนั้นมีความหมายเพราะดิฉันได้เห็นสถานที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน
ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว บริเวณแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนาม
ของสามเหลี่ยมทองคำ เหตุผลอีกข้อหนึ่งคือไปเยี่ยมเยือนศิลปินหญิงที่เป็นที่
เคารพนับถือท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เชียงแสนหลังเกษียณอายุ ผลงานที่น่า
ประทับใจของอาจารย์ศรีวรรณนั้นเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแนวคิดที่
สำคัญในเรื่องธรรมะ ธรรมชาติ และธรรมดา

cover-cr

นอกเหนือจากภาพวาดสีน้ำมันและสีน้ำบนผ้าใบ อาจารย์ศรีวรรณเป็นศิลปินที่มี
ความสนใจในงานสื่อผสมและการปั้นเซรามิก ในวันนั้นที่อาจารย์ศรีวรรณและ
ดิฉันไปเยี่ยมชมวัดหลังเล็กๆบนเขาที่เรียกว่า “ดอยสะโงะ” เห็นผลงานภาพ
จิตรกรรมฝาผนังและการประดับตกแต่งต่างๆ ที่อาจารย์ศรีวรรณเป็นผู้สร้างสรรค์
ขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงอยากติดตามชีวิตและแรงบันดาลใจของผู้หญิง
คนหนึ่งที่ทำงานใกล้บ้านมาตลอดชีวิต

img03-cr

อาจารย์ศรีวรรณจัดงานนิทรรศการเดี่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเช่น
กัมพูชาและเวียดนาม ได้รับรางวัลหลายครั้งจากงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ
งานนิทรรศการเดี่ยวในชุดที่ชื่อว่า “สีสันของศรีวรรณ” ปรากฏขึ้นมาหลายปี
ภายหลังงานเวิร์คช็อปชุด “มนุษย์กับธรรมชาติ” ต่อมางานนิทรรศการในชุดหลังๆ
“รูปธรรม - นามธรรม” ได้ผลตอบรับที่ดีและน่าประทับใจมาก

img01-cr

อาจารย์ศรีวรรณใช้พื้นที่บางส่วนของบ้านทำเป็นแกลเลอรี่ชื่อว่า“ศรีดอนมูล อาร์ต
สเปซ” หลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์ศรีวรรณมากกว่าเดิม ดิฉันพบว่า
อาจารย์เป็นผู้ที่อุทิศเวลาทั้งชีวิตในการสร้างผลงานชิ้นเยี่ยมและใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ผ่อนคลายใกล้แม่น้ำโขง ที่น่าสนใจก็คือการตั้งชื่อศรีดอนมูล อาร์ตสเปซนั้นมาจาก
เครื่องหมายรูปพระจันทร์ส่องแสงที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนภาพหนึ่งของอาจารย์
นอกเหนือจากนี้ ชื่อในท้องถิ่นที่อาจารย์อาศัยอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าดินแดนแห่ง
ทองคำที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปภูเขา ช้าง งูและมีรูปเจดีย์เป็นจุดบอกตำแหน่ง

จากนี้ไปเป็นบทสัมภาษณ์

จานีน: อะไรคือแรงบันดาลใจในศิลปะของอาจารย์

img06-cr

ศรีวรรณ: เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจ วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะของดิฉันโดยมาก
มักจะเป็นไปตามธรรมชาติและลักษณะนิสัยส่วนตัว เหมือนกับการหายใจ ดิฉัน
ทำงานไปตามจังหวะของตัวเองโดยไม่มีความเครียด เรื่องราวและเนื้อหาใน
ผลงานสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ในเวลาที่สร้างสรรค์งานศิลปะ

img10-cr

ตลอดเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต ดิฉันใช้ชีวิตโดยการสร้างสรรค์ภาพเขียนที่มี
ความหมาย สิ่งที่ดิฉันตั้งใจทำในตอนนี้คือการทำความเข้าใจความเชื่อศาสนาพุทธ
ในแนวคิดทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณและสำรวจจิตใจของตัวเราเอง ในขณะ
นี้ดิฉันเชื่องช้าลงในการเขียนภาพซึ่งเป็นงานศิลปะแขนงหลักของดิฉันแต่ความรัก
ในการทดลองนั้นห้ามให้ดิฉันสร้างผลงานออกมาเพียงอย่างเดียว

จานีน: อยากทราบเรื่องการศึกษาและอาชีพ

ศรีวรรณ: ดิฉันจบจากโรงเรียนเพาะช่างในปีพ.ศ. 2513 จากนั้นจึงไปศึกษาด้าน
ศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รับปริญญาโทในปีพ.ศ. 2522 ช่วงเวลาส่วน
ใหญ่ของชีวิตดิฉันเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพ หลังจากการเกษียณอายุดิฉันเลือกอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงรายเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอยู่และสร้างผลงานให้มากขึ้น

จานีน: อยากให้อาจารย์พูดถึงรางวัลที่ได้รับและเวิร์คช็อปทั้งภายในและนอก
ประเทศ

img08-cr

ศรีวรรณ: สำหรับเรื่องรางวัลที่ดิฉันได้รับ ในปีพ.ศ. 2519 และ 2520 ดิฉันเข้าร่วม
และส่งผลงานภาพพิมพ์ในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23 และ 24 ที่
กรุงเทพ และได้รับเหรียญทองแดงและเหรียญเงินตามลำดับ ในปีพ.ศ. 2527 ดิฉัน
ได้รับทุน SPAFA scholarship for a Training Art Teacher ให้ไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ. 2539 ได้รับทุนทำเวิร์คช็อปร็อกกี้เฟลเลอร์
สำหรับศิลปินไทย-เวียดนามที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นในปีพ.ศ.
2543 ดิฉันมีงานเวิร์คช็อปศิลปินไทย-กัมพูชาที่ประเทศกัมพูชา ในปีพ.ศ. 2545
ดิฉันได้รับทุนศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในปีพ.ศ. 2556 ดิฉันได้รับการคัดเลือกให้
เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2558
โรงเรียนเพาะช่างก็ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้ด้วยเช่นกัน

img04-cr

งานนิทรรศการเดี่ยวที่ผ่านมา
พ.ศ. 2526 – นิทรรศการผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ พีระศรี
กรุงเทพ
พ.ศ. 2530 – นิทรรศการศิลปกรรมชุด “มนุษย์กับธรรมชาติ” ณ หอศิลป์ พีระศรี
กรุงเทพ
พ.ศ. 2533 – นิทรรศการศิลปกรรมชุด “มนุษย์กับธรรมชาติ” ณ Witch & Tavern
กรุงเทพ
พ.ศ. 2536 – นิทรรศการศิลปกรรมชุด “สีสันของศรีวรรณ” ณ บ้านเจ้าพระยา
กรุงเทพ
พ.ศ. 2540 – นิทรรศการศิลปกรรมชุด “สีสันของศรีวรรณ” ณ ไดอาล็อค
แกลลอรี่ กรุงเทพ
พ.ศ. 2544 – นิทรรศการศิลปกรรมชุด “สีสันของศรีวรรณ” ณ เจเนซีส อาร์ตติส
แกลลอรี่ สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ
พ.ศ. 2548 – นิทรรศการศิลปกรรม “รูปธรรม - นามธรรม” ณ โรสกาเด้น แกลลอรี่
โรงแรมโรสการ์เด้นเอไพร์ม รีสอร์ท นครปฐม
พ.ศ. 2553 – นิทรรศการศิลปกรรม “จารึกเมืองสยาม โลกียะ - โลกุตระ” ณ หอ
ศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ
พ.ศ. 2558 – นิทรรศการศิลปกรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา” ณ หอศิลป์วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพ

จานีน: อาจารย์มีผลงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรืองานนิทรรศการที่จัดขึ้นในปีนี้หรือ
เปล่าคะ

ศรีวรรณ: ในปลายปีนี้จะมีงาน Bangkok Art Biennale จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ
บางกอก รุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 ดิฉันได้ส่งข้อเสนอจัดแสดงงานและผลงานสำหรับนิทรรศการครั้งนี้แล้ว

img12-cr

พื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

ประมาณช่วงปลายปีจะมีงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติจัดขึ้นสองครั้งในต่างสถานที่กัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนิทรรศการแห่งหนึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ อีกนิทรรศการหนึ่งถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมนี้

Bangkok-Art-Biennale-cr

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ พ.ศ. 2561
เมืองหลวงของประเทศไทยกำลังจะจัดงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติสองปีต่อหนึ่งครั้งโดย ทางภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนคอยให้การสนับสนุนงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ได้รับการจัดตั้งโดยดร. อภินันท์
โปษยานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธาน กรรมการบริษัทไทยเบฟ (ThaiBev) งานนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
เนื่องด้วยกระแสการจัดงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่เติบโตเบ่งบานไปทั่วทั้งเอเชีย การจัดงานที่กรุงเทพจะนำเสนอการมีปฎิสัมพันธ์กับสถานที่ที่เป็นชีวิตบนท้องถนนในเมืองห ลวง ดร.อภินันท์ โปษยานนท์กล่าวว่างานบางกอก อาร์ต
เบียนนาเล่ พ.ศ. 2561 จะเปิดมิติใหม่ๆให้กับสถานที่ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม พื้นที่จัดงานร่วมสมัย สวนสาธารณะไว้เป็นฉากหลังเพื่อการจินตนาการที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ศิลปินนานาชาติและศิลปินในท้องถิ่นมากกว่า 70 ท่านมาพบปะกันเพื่อสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต (Beyond Bliss)”
ดร. อภินันท์กล่าวเสริมว่าหัวข้อนี้มีความกว้างขวางและเป็นปรัชญา ในสมัยของความยุ่งเหยิงและความสับสนวุ่นวาย พวกเราทุกคนล้วนแต่มองหาความสุขของตัวเอง ผู้มาเยี่ยมชมจะได้รับประสบการณ์ความสุข การรับรู้และการขบคิดใคร่ครวญ  ในทางกลับกันบางคนจะได้รับประสบการณ์ว่าความสุขไม่มีวันเป็นจริงและไม่มีทางเอื้อมถึง

 

img11-cr

 

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
©2018 Janine Yasovant
©2018 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

July 2018

Volume 19 Issue 2

SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues 
COLUMNS:  Bettencourt | Meiselman | Jones | Thomas | Marcott | Walsh | Alenier | Letters 
INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms |

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share: Email


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2018 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
harpers728
Janine-28