Scene4-International Magazine of Arts and Culture www.scene4.com
Surapong Sudasna na Ayudhya | Janine Yasovant | Scene4 Magazine-March 2018 | www,scene4.com

สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
งานศิลปะทุกประเภทมีเสน่ห์ในตัวเอง
และยังช่วยสนับสนุนงานศิลปะแขนงอื่นๆได้เป็นอย่างดี

จานีน ยโสวันต

ในเดือนนี้ดิฉันขอแนะนำศิลปินที่ยอดเยี่ยมการวาดเส้น การวาดภาพ การปั้นและ
ศิลปะจัดวาง

Surapong-1-cr

Surapong-2cr

เขามีชื่อว่าคุณสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา หรือที่เป็นที่รู้จักในนามของคุณแมน
สุรพงศ์ แนวความคิดของเขานั้นจะไม่จำกัดขีดความสามารถของตนเองและศึกษา
เทคนิคทางศิลปะในทุกประเภท

Surapong-3cr
Surapong-4cr

ในปีพ.ศ. 2555 ผลงานภาพวาดหมึกจีน สีอะครีลิคบนกระดาษที่มีชื่อว่า “Human”
ของคุณสุรพงศ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากงานการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้น
นานาชาติ ครั้งที่ 3 ศิลปินจาก 60 ประเทศเข้าร่วมในงานนิทรรศการครั้งนี้และมี
ผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 2,963 ชิ้นงาน ในตอนนั้นคุณสุรพงศ์เป็นนักศึกษา
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุงเทพ ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558
ผลงานภาพวาดหมึกจีน สีอะครีลิคบนไม้กระดานที่มีชื่อว่า “ช่างทาสีในบรรยากาศ
สีฟ้า” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจำวันของช่างทาสีที่ทำงานอยู่บน
ที่สูงซึ่งยากลำบากและเสี่ยงอันตราย ต่อมาภาพวาดนี้ถูกประมูลขายที่ซัทเทอบี้ส์
ประเทศฮ่องกง ในปีพ.ศ. 2560 เขาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดผลงาน
ศิลปะ จากงาน Shanghai International Contemporary Art Exchange
Exhibition and Workshop ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Surapong-5cr
Surapong-6cr

จากนี้ไปเป็นการสัมภาษณ์

 

จานีน: อยากทราบเรื่องการเรียนด้านศิลปะของคุณ

 

สุรพงศ์: หลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพ ผมเลือกที่จะ
เรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจนได้รับปริญญาตรีด้านจิตรกรรม (สาขา
จิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับสอง) ในปีพ.ศ. 2551 และปริญญาโทด้านจิตรกรรม
(สาขาจิตรกรรม) ในปีพ.ศ. 2557 แม้ว่าผมจะศึกษาด้านจิตรกรรมเป็นหลัก แต่วิชา
ที่ผมสนใจนั้นยังรวมไปถึงงานประติมากรรม สื่อผสม และศิลปะจัดวาง
ศิลปินหลายๆท่านและผมจะไม่ยอมจำกัดตัวเองอยู่แต่ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่อยากละทิ้งงานประติมากรรมหรืองานศิลปะ
จัดวางเพื่อที่จะมุ่งยังเส้นทางงานเขียนภาพเพียงอย่างเดียวเพราะผมเชื่อ
ว่างานศิลปะทุกประเภทมีเสน่ห์ในตัวเองและยังช่วยสนับสนุนงานศิลปะแขนงอื่นๆ
ได้เป็นอย่างดี การประกวดแข่งขันและนิทรรศการศิลปะทำให้ผมมีโอกาสคิดนอก
กรอบและทำงานศิลปะได้หลายชนิดตามที่ต้องการ

Surapong-7cr
Surapong-8cr

จานีน: อยากทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการฝึกอบรมที่เคยได้เข้าร่วมในอดีต

 

สุรพงศ์: ในปีพ.ศ. 2556 ตอนที่ผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผมได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนศิลปะจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ผมยังได้เข้าร่วมในงานเวิร์คช็อปสรรสร้างศิลปินร่วมสมัยกับ
ศิลปินแห่งชาติและเป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นที่ 4 ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่น
เดินทางไปแสดงผลงานในนิทรรศการที่นครลอส แองเจลลิส สหรัฐอเมริกา และ
ในปีพ.ศ. 2558 ผมเดินทางไปยังประเทศอิตาลีทำงานเป็นผู้ช่วยศิลปินในงาน
นิทรรศการศิลปะ Venice Biennale Art Exhibition ครั้งที่ 56

Surapong-9cr
Surapong-10cr

จานีน: จะมีความเปลี่ยนแปลงในงานนิทรรศการของคุณในอนาคตหรือไม่

 

สุรพงศ์: ในตอนนี้แผนการของผมยังคงเหมือนกับงานนิทรรศการครั้งที่ผ่านมา ผม
อยากจะแสดงงานจิตรกรรม งานประติมากรรมและงานจัดวางองค์ประกอบ

 

จานีน: คุณมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศิลปะใน
ประเทศไทยหรือไม่

 

สุรพงศ์: ยังมีอีกหลายวิธีที่จะพัฒนาคุณภาพงานศิลปะในประเทศไทย เพื่อที่จะทำ
ให้ได้ผลแบบนี้เราควรจะพัฒาชีวิตของศิลปินก่อน อันดับแรกผมคิดว่าปัญหาที่
สำคัญที่สุดของศิลปินคือการขาดแคลนเงินทุน ศิลปินไทยมีความสามารถมากมาย
แต่หลายๆคนไม่มีเงินพอที่จะสร้างผลงานที่สวยงามมีคุณภาพน่าพอใจ ถ้ารัฐบาล
หรือองค์กรเอกชนมอบความช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่านี้หรือจัดตั้งงาน
นิทรรศการในประเทศไทยหรือต่างประเทศให้กับศิลปินอิสระที่มีเงินไม่มากเพื่อที่
จะได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นดีเยี่ยม อันดับสอง นอกเหนือไปจากการให้การ
สนับสนุนศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีแล้วอย่างเต็มที่ ผู้สะสมงานศิลปะควรมีใจ
เปิดกว้างยอมพิจารณาซื้องานศิลปะร่วมสมัยหรือแนวทดลองจากศิลปินที่ไม่ค่อย
เป็นที่รู้จัก อันดับสาม ศิลปินควรถามตัวเองก่อนว่าสามารถทำงานโดยที่ไม่มีเงินได้
หรือไม่ เพราะจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่ยากสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดสุดท้ายและศิลปิน
จะต้องไม่รอความช่วยเหลือโดยที่ไม่ทำอะไรเลย อันดับสุดท้าย การตั้งราคา
ผลงานศิลปะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ศิลปินควรพิจารณาเพราะว่ามีผลอย่างมากกับ
มูลค่างานในอนาคตเพราะว่ามูลค่างานศิลปะไม่สามารถลดได้โดยง่ายดาย
แผนการที่ดีสำหรับการตั้งราคาที่เหมาะสมนั้นจำเป็นเพราะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้
สะสมผลงานศิลปะหน้าใหม่และที่มีอยู่เดิม

 

Surapong-11cr

 

จานีน: มีอะไรที่อยากจะฝากเป็นการส่งท้าย

 

สุรพงศ์: มีหลายท่านที่ผมถือเป็นแบบอย่างและอยากขอขอบคุณ คนแรกคือ
ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติ) รองศาสตราจารย์อิทธิพล
ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษาของผมตอนที่ผมเรียนระดับชั้น
ปริญญาตรี ศาสตราจารย์รุ่ง ธีรพิจิตรเป็นผู้ที่บอกผมไม่ให้ลอกเลียนแบบศิลปิน
ผู้อื่นและให้ค้นหาวิธีการทำงานของตัวเอง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่
เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2557 ได้ให้โอกาสผมไปเข้าร่วมงานนิทรรศการที่สหรัฐอเมริกา
ในปีพ.ศ. 2556 ทุกท่านสอนให้ผมอย่าจำกัดความสามารถของตัวเองโดยการวาด
ภาพเพียงอย่างเดียวและให้ใช้ความพยายามมากที่สุดในการเอาชนะความสามารถ
ของตนเองในเรื่องงานประติมากรรม

 

งานประกวดและนิทรรศการศิลปะที่ผ่านมา

 

พ.ศ. 2550

- งานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพ

- งานนิทรรศการกลุ่ม “Playing Sound Around Art”, มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพ
 

พ.ศ. 2551
 

- งานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ. 2552


- งานนิทรรศการศิลปะกลุ่มการกุศลเพื่อสุนัข “My Friends” เซ็นทรัล เวิลด์
พลาซ่า กรุงเทพ

- งานประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โตชิบา ครั้งที่ 20


- งานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพ


- งานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ
 

พ.ศ. 2553

- งานนิทรรศการกลุ่ม “Convey to …” หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

- งานนิทรรศการกลุ่ม “Deviation” นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพ

- ร่วมงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 กรุงเทพ
 

พ.ศ. 2554


- (รางวัลพิเศษ) งานประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โตชิบา ครั้งที่ 23

- (รางวัลที่ 3) การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13

 

พ.ศ. 2555


- (รางวัลดีเด่น)การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 14

- ร่วมงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
เจ้าฟ้า กรุงเทพ

- (รางวัล Platinum Awards) โครงการประกวดภาพวาด “UOB Painting of
 the Year” ครั้งที่ 3

- (รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง)Triennial Prize (Drawing) การประกวดภาพ
พิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3

 

พ.ศ. 2556


-
ได้รับการคัดเลือกจากโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
เดินทางไปแสดงผลงานและศึกษาดูงานที่ สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทย นครลอส
แองเจลลิส สหรัฐอเมริกา

- (รางวัลที่ 3) จิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 3 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพ

- นิทรรศการกลุ่ม “After the Missing Dialogue” หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพ

- (รางวัลอันดับที่ 3) อมตะ อวอร์ด ครั้งที่ 5 “สุวรรณภูมิ” อมตะคาสเซิล
จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ.2557


- นิทรรศการกลุ่ม “8 ปี ยุวศิลปินสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพ

- (รางวัลดีเด่น) การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 16
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพ

- งานนิทรรศการกลุ่ม “No Man’s Land” One: East Asia Art Space,
Thong Teck Building ประเทศสิงคโปร์

 

พ.ศ. 2558


- นิทรรศการเดี่ยว“HERO” หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ตเซ็นเตอร์ กรุงเทพ

- นิทรรศการกลุ่ม “City Remembrance-Reimagining” ที่ Edwin’s Gallery กรุง
จาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย

- นิทรรศการกลุ่ม “Autopsies Live in Bangkok” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพ

 

พ.ศ. 2559


- ร่วมนิทรรศการ Pulau Ketam International Art Festival ประเทศมาเลเซีย

- ร่วมนิทรรศการ Myanmar-Thailand Watercolor Art Exchange and
Workshop, The Yangon Gallery ประเทศเมียนมาร์

- ร่วมนิทรรศการ “Hanoi March Connecting”, International Art Exhibition
and Workshop กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

พ.ศ. 2560


- (รางวัลยอดเยี่ยม), Shanghai International Contemporary Art Exchange
Exhibition and Workshop นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ร่วมนิทรรศการ “Hanoi March Connecting 2”, International Art Exhibition
and Workshop กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

พ.ศ. 2561


- นิทรรศการเดี่ยว Inspiro โดย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดที่ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ตเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 39
กรุงเทพ

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้ี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English

©2018 Janine Yasovant
©2018 Publication Scene4 Magazine

 

 

Sc4-solo--logo62h

March 2018

Volume 18 Issue 10

SECTIONS: Cover | This Issue | inFocus | inView | inSight | Perspectives | Special Issues 
COLUMNS: Alenier | Bettencourt | Meiselman | Jones | Thomas | Marcott | Walsh | Letters 
INFORMATION: Masthead | Submissions | Recent Issues | Your Support | Links | Archives
CONNECTIONS: Contact Us | Comments | Subscribe | Advertising | Privacy | Terms |

Search This Issue

|

Search The Archives

|

Share:

Email

fb  


Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine of Arts and Culture. Copyright © 2000-2018 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.
 

Scientific American - www.scene4.com
Calibre Ebook Management - www.scene4.com
Thai Airways at Scene4 Magazine
14990330623594616631
harpers728
HollywoodRed-1