www.scene4.com

January 2023

jy3.2-cr2

นที ทับทิมทอง
การผสมผสานสไตล์คลาสสิกเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่

  จานีน ยโสวันต์

ระติมากรรมเป็นศิลปะไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองในทุกวันนี้
เนื่องจากมีการขยายและเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและ
รูปลักษณ์ของการใช้วัสดุใหม่ๆ   ประติมากรรมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และอีก
ด้านหนึ่งในทางปฏิบัติ ศิลปินไทยก็ให้ความสนใจและได้รับอิทธิพลจาก
ประติมากรรมคลาสสิกของยุโรปเช่นเดียวกับประติมากรรมของเอเชียมากเป็น
พิเศษ  หนึ่งในนั้นคือ
นที ทับทิมทอง เขามีการศึกษาดี มีงานประจำ เป็นประติมากรและอาจารย์ผู้สอน
ให้นักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัย 

JY. กรุณาเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ

NT. ผมเริ่มเรียนศิลปะกับคุณพ่อที่เป็นครูสอนศิลปะชั้นประถม ผมถือว่าท่านเป็น
ครูสอนศิลปะคนแรกโดยเฉพาะด้านประติมากรรม คุณแม่ของผมมีอาชีพค้าขาย
ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ขยันอดทน ผมมีพี่น้องสามคน น้องชายคนรองของผม
ทำงานด้านโฆษณาและคนเล็กก็เรียนศิลปะเช่นกัน หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา ใน
ปี พ.ศ. 2536 ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประติมากรรมจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม (คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)
และปริญญาโท คณะจิตรกรรม ในปี พ.ศ. 2550

jy2.1-cr  jy2.2-cr

JY. การทำงานส่งผลต่องานศิลปะของคุณอย่างไร?

NT. ผมเริ่มสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ Digital Art (ชื่อคณะและสังกัดในขณะนั้น) ขณะที่ยังศึกษาระดับปริญญา
โทโดยสอนพื้นฐานศิลปะ ได้แก่ การจัดองค์ประกอบศิลป์และศิลปะสมัยใหม่
ต่อมาได้รับการชักชวนให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขา
ประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 จากนั้นมาก็ได้สอนในสาขา
ประติมากรรมเรื่อยมา ในปี 2556 ผมได้รับทุนจากรัฐบาลอิตาลีเพื่อไปศึกษาศิลปะ
ที่อิตาลีเป็นเวลาเก้าเดือน ผมจึงเลือกเรียนประติมากรรมที่เมืองฟลอเรนซ์
ที่ Accademia di Belle Arti di Firenze

jy1.4-cr

หลังจากกลับจากอิตาลี ผมได้กลับมาสอนที่แผนกประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ก่อนจะเข้าร่วมเป็นอาจารย์ประจำในโครงการ และร่วมกันผลักดันแนวทางการสอน
งานประติมากรรมกับอาจารย์ในสาขาวิชา แรกเริ่มเดิมทีผมสนใจงานประติมากรรม
คลาสสิกที่เรียกว่าวิชาการ แต่ผมยังรักการเดินทาง เดินทางไปสำรวจแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสำรวจ และท่องเที่ยว
ตามสถานที่ทางธรรมชาติต่างๆ ราวกับว่าเป็นงานประจำของผมจริงๆ อาจเรียกได้

ว่าผมเป็นศิลปินเต็มเวลา กล่าวคือ ประติมากรเต็มเวลา สำหรับงานสอนก็เป็นส่วน
ที่ผมชอบที่สุดในงานและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง

JY. กรุณาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของการสอนและงานวิชาการที่มีต่องาน
ศิลปะของคุณ

jy1.1-cr

NT. ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผมสนใจประติมากรรมคลาสสิกหรือประติมากรรม
เชิงวิชาการเป็นพื้นฐาน แต่งานศิลปะของผมผสมผสานลักษณะทางวิชาการเข้า
กับรูปแบบสมัยใหม่และแนวทางร่วมสมัย ร่วมกับรูปทรงเรขาคณิตของสิ่งของหรือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ มีความหมายต่าง ๆ เพื่อสื่อถึงแรงบันดาลใจและแนวคิด เนื่องจาก
บ้านและชีวิตของผมอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมาโดยตลอด ผมจึงรวมเก้าอี้รถไฟกับ

ผู้คนที่เดินทางเพื่อรอรถไฟ ผสมผสานความซับซ้อนของโครงสร้างที่ผมได้สร้าง
ขึ้นกับภาพบุคคลเหล่านั้นเพื่อออกมาเป็นงานประติมากรรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2549
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประติมากรรมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 52 ผมเล่าเรื่องชีวิตตัวเองเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วในบทความนี้ ซึ่งเป็นงานที่

ผมชื่นชอบมากที่สุดในรอบหลายปีที่ทำงานมา

ผมเริ่มสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งแรกๆ ก็ไม่ได้สอนอะไรมาก
ในสาขาที่ผมได้เรียนมา การเริ่มต้นด้วยการสอนพื้นฐานศิลปะ เป็นประสบการณ์ที่
ทำให้ผมได้เห็นความสามารถของเด็กหลายคน ที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแค่
ไหน มันทำให้ฉุกคิดได้ว่าผู้เรียน สามารถปรับปรุงได้หากพวกเขามีความมุ่งมั่น

เพียงพอ การเรียนศิลปะสามารถพัฒนาทักษะและพัฒนาการคิดไปสู่อาชีพได้

หลังจากนั้นผมถูกย้ายไปเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ เหมือนชีวิตผมเริ่มต้นที่นั่น เริ่มพบปะเพื่อพูดคุยกับคณาจารย์ในสาขาวิชา
ผมออกแบบหลักสูตรที่สามารถพัฒนาคนได้อย่างจริงจังและเห็นผลจริง เน้นหลัก

วิชาการซึ่งอาจดูขัดกับกระแสการสอนศิลปะในปัจจุบัน แต่จากประสบการณ์การ

สอนมาหลายปีทำให้เห็นว่านักเรียนหากมีความรู้ มีพื้นฐานดี ไม่กังวลว่าจะพัฒนา
ความคิด พัฒนารูปแบบ สังคมศิลปะร่วมสมัยในกระแสปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
ต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ สังคมศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ล้วนแต่

เป็นแรงกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ ทำให้ผมต้องการ ค้นคว้า สำรวจ ค้นหาประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อยืนยัน ความเป็นไปได้ในการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผมมีความ

มั่นใจในการตอบคำถามหรือทำให้นักเรียนมั่นใจในแนวทางและอาชีพของผู้เรียน
ในฐานะประติมากร

เมื่อผมได้รับทุนจากรัฐบาลอิตาลีเพื่อไปศึกษาที่Accademia di Belle Arti di
Firenze เป็นช่วงพักจากการเรียน ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท่องเที่ยวชมงาน
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ทั่วยุโรป นอกจากอิตาลีแล้ว ผมใช้เวลาหลายเดือนเดินทาง
ตามลำพังเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด หลังจากกลับจากอิตาลี ผมก็
วางแผนจะเดินทางกลับยุโรปเป็นประจำ อย่างน้อยทุก ๆ สองปีเพื่อเยี่ยมชม
นิทรรศการ Venice Biennale จัดขึ้นที่เมืองเวนิส และมีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
อื่นๆ อีกด้วย

ผมกำลังวางโครงการเยี่ยมชมแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญอื่นๆ เช่น อินเดีย จีน กรีก

และอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นในภูมิภาคอื่นๆ เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย
หรือในประเทศไทยเอง

jy1.3-cr

ในปี2565 ผมเดินทางไปปากีสถานเพื่อสำรวจแหล่งโบราณคดี เยี่ยมชมศิลปวัตถุ
ต่างๆ ที่เมืองตักศิลา รวมทั้งเดินทางขึ้นเหนือจากเมืองตักศิลา โดยเฉพาะในลุ่ม
แม่น้ำสินธุ เพื่อสัมผัสกับบริบททางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ผมคิดว่าการ
มาถึงสถานที่ที่วัฒนธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงสามารถสร้างการรับรู้ที่แปลก
ประหลาด ไม่ใช่แค่ในหนังสือหรือในพิพิธภัณฑ์ที่ห่างไกลจากต้นกำเนิดของ
วัฒนธรรมนั้น ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาของปีนี้ผมเดินทาง ไปกัมพูชาเพื่อสำรวจ
ศิลปะเขมร โดยเฉพาะวัดในเสียมราฐ กำปงธมและเมืองอื่นๆ ไกลออกไป และ
แน่นอนว่าสถานที่ทางวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ อาจเป็นสถานที่ที่ผมได้เคยไปมา
ก่อน

jy4.5-cr

JY. แล้วแนวคิดหลักของคุณ และวัสดุต่างๆที่คุณใช้สร้างงานละคะ

NT. หากเป็นวัสดุในระดับกระบวนการ อาจเป็นดินเหนียว ขี้ผึ้ง ดินน้ำมัน และอาจ
เป็นปูนปลาสเตอร์เป็นส่วนใหญ่ กว่าจะเป็นโลหะก็ต้องใช้บรอนซ์เป็นส่วนใหญ่ แต่
ตอนเรียน ผมใช้วัสดุราคาไม่แพงมากรวมกับวัสดุโลหะหรือหินทราย

งานศิลปะของผม สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคืองานฝีมือหรืองานปั้น
งานปั้นสัตว์ ซึ่งเป็นงานที่ผมชอบ ทำแล้วรู้สึกอิ่มใจ ไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดหรือ

jy3.4-cr

แนวคิดที่ซับซ้อน งานเหล่านี้ส่วนใหญ่หล่อด้วยวัสดุสำริด หรือไม่ก็ทำโมเดลปูน
ปลาสเตอร์เก็บไว้เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแกะสลักหินต่อไป

งานอีกส่วนหนึ่งของผมคืองานร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบคลาสสิกหรือ
วิชาการที่ผมชอบเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่ เช่น มุมมองต่อสังคม มุมมองต่อสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้น หรือการแสดงความคิดต่อสิ่งที่ผมรู้สึก งานส่วนนี้เป็นการพยายาม
ประสานสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่รู้สึกหรืออยากแสดงความคิดเห็น เป็นงานที่ผมค่อนข้าง
ระวังและพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด จะเป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างนานและ
ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง งานในส่วนนี้มีเป้าหมายที่วัสดุถาวร เช่น บรอนซ์
สำหรับหินอ่อนหรือวัสดุถาวรอื่นๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและต้นทุน ผมจะ
ทำงานเหล่านี้เป็นต้นแบบเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นในอนาคต และมีแผนที่จะจัด
แสดงในนิทรรศการเดี่ยวเร็วๆนี้

jy2.5-cr

JY. อะไรคืออิทธิพลสำคัญของคุณบ้าง

NT. ผมชอบงานประติมากรรมกรีก โรมัน และอินเดียโบราณ ผมพบว่างานของ
Donatello เป็นแบบอย่างสำหรับศิลปินรุ่นหลังหลายคนที่มีความพิเศษมาก อีกคน
หนึ่งคือ Antonio Canova ในยุค Neo-Classic ความเรียบง่ายแบบคลาสสิก
สำหรับเนื้อหาหรือความสนใจที่แตกต่างกัน รวมถึง Canova ยังเป็นตัวอย่างของ

การถ่ายโอนความรู้ อีกด้วย ศิลปินต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชมคือ Ai Weiwei
ศิลปินจีนร่วมสมัยที่มีวิธีการแสดงความคิดที่แยบยล ไม่ว่าจะใช้เทคนิคศิลปะขั้นสูง
เพียงใด ก็อาจใช้เพื่อสร้างวัตถุศิลปะที่สมบูรณ์แบบ หรือนำมาซึ่งความสมบูรณ์
แบบของความยิ่งใหญ่ของศิลปะ อีกคนหนึ่งคือ Damien Hirst ศิลปินชาวอังกฤษ
ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน

JY. อะไรคือความคล้ายคลึงกันระหว่างศิลปะกับการสอนของคุณ

jy3.5-cr

NT. สิ่งที่อยากฝากถึงนักศึกษาหรือศิลปินที่กำลังพัฒนาตัวเอง คือ อยากให้
คนทำงานศิลปะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ในความหมายของผม แม้แต่ของเก่ามาก
ตัวอย่างเช่น ผมสนใจในอารยธรรมโบราณ ประวัติศาสตร์ และเทคนิคดั้งเดิม เรา
สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานศิลปะร่วมสมัยได้ ถ้าเรา
สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับวิธีคิดของเรา เข้ากับแนวคิดร่วมสมัย ผมคิด
ว่าการนำเสนอศิลปะร่วมสมัยจะน่าสนใจมาก
ในการเดินทางของผม ผมมักจะมองหาสิ่งเหล่านี้ในสังคมทั่วโลก การยอมรับและ
ให้เกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มันสามารถเป็นตัว
ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์สำหรับศิลปินหรือผู้สร้างเพื่อความก้าวหน้า
ผมรักการถ่ายภาพและพยายามฝึกฝนทักษะในด้านนี้อยู่เสมอ แน่นอนว่าผมอาจ
ไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพ แต่ผมคิดจากมุมมองของประติมากรหรือคนทำงานศิลปะ
ในแง่ของอารมณ์ที่เมื่อรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และพยายามจับภาพนั้นในภาพถ่าย

jy1.2-cr

Natee Tubtimtong
Born - November 14, 1977
Address - 109 Ladgrabang Road, Ladgrabang,Bangkok 10520
Tel - +6689-104-9927
Email - tubtimtong@hotmail.com

 

Education
1996 - The College of Fine Arts, Bangkok
2002 - B.F.A, Sculpture, Silpakorn University
2007 - M.F.A, Sculpture, Silpakorn University
2013 - Scholarships granted by the Italian Government to study
sculpture at Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy.

Exhibition
2002 - The 19th exhibition of contemporary art by Young Artists on the
occasion of "Silpa Bhirasri Day", Silom Galleria.
2003 - Mini sculpture Exposition 2003 20th Anniversary of The Thai
Sculptor Association, Silom Galleria.
2004 - Krung Thai Sculpture Exhibition, Art and Culture Center,
Silpakorn University Sanamchandra Campus - Stock Market of Thailand
Sculpture Exhibition.

2006 - The 52nd National Exhibition of Art.
2007 - "Dichan Magazine" Sculpture Exhibition, Central World, Bangkok.
2008 - The 54th National Exhibition of Art.
2014 - Art Exhibition "Ravana Nightmare" at Subhashok Art Center - The
60th National Exhibition of Art.

2015 - Sculpture exhibition "5 Questions Forms" at National Art Gallery,
Chao Fa Road.
2016 - Sculpture exhibition "Subcutaneous Infrastructure" at Bridge Art
Space, Bangkok.

Award/Honors
2002. - 2nd Prize, Silver Medal, The 19th Exhibition of Contemporary Art
by Young Artist.
2006 - 3rd Prize, Bronze Medal, The 52nd National Exhibition of art.
2007 - 2nd Prize,Sculpture Competition in The 30th anniversary of
"Dichan Magazine".
2007 - Research Support Scholarship,Graduate School, Silpakorn
University.
2009 - General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation Scholarship
for art creation.
2012 - Scholarships granted by the Italian Government to study
sculpture at Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy.

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Janine0023-clr-cr

 

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
          
©2023 Janine Yasovant 
          
©2023 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

January 2023

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

|  Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2023 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

sc4cover-archives-picSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!

 Name

 Email Address
 

    Please see our Privacy Policy regarding the security of your information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1