www.scene4.com
Peerapong Duangkaew | Scene4 Magazine -April 2022

พีระพงศ์ ดวงแก้ว
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์: สังคมและชุมชน

  จานีน ยโสวันต์

ศิลปินท่านหนึ่ง ที่ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ในปี พ.ศ.2565
ดิฉันมีโอกาสได้เชิญท่านกลับมาให้สัมภาษณ์งานอีกครั้งที่ Janine Art Gallery
ในเชียงใหม่ ประเทศไทยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของดิฉันเองศาสตราจารย์พีระพงษ์
ดวงแก้ว ประติมากรชาวไทยที่ใช้ โลหะ หิน และไม้แกะสลักงานประติมากรรม ที่
วางอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ท่านเข้าร่วมในการประชุมสัมมนา
ที่สําคัญหลายแห่งทั่วโลกเกี่ยวกับงานศิลปะวัสดุที่ท่านได้ใช้ของงานแสดง
ประติมากรรม

(อ่าน การสัมภาษณ์ครั้งแรกของดิฉันกับอาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้วในปี พ.ศ.
2561... ที่นี่)

เมื่อปลายปีพ.ศ. 2564 ลูกชายคนเล็กของท่าน เอกภาพ ดวงแก้ว ซึ่งเป็น
สถาปนิกผู้ก่อตั้งและอํานวยการฝ่ายออกแบบของ EKAR ได้มีโอกาสออกแบบและ
ได้ ก่อสร้าง วัดที่สวยงามในนามของโครงการคือWalk / House ซึ่งเป็นส่วนใน
โครงการที่เป็นของวัดพุทธ ชื่อวัดพระธรรมยานตั้งอยู่ริมเชิงเขาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประเทศไทยซึ่งโครงการนี้ ได้รับการประกาศและได้รับรางวัลในงาน
AR House Awards 2021 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2021 โดยมีแนวคิดที่
อธิบายถึงสถานที่และโครงสร้างที่สวยงาม

Walk-House-cr

Walk / House เป็นส่วนที่เงียบสงบ ของ วัดล้อมรอบด้วยต้นไม้และภูเขา
ไม่เพียง แต่เจ้าอาวาสจะอยู่อาศัยแต่ยังรักษาศีลในชีวิตประจําวันร่วมกับพระภิกษุ
สงฆ์อื่น ๆ

การทําสมาธิด้วยการเดิน

แทนที่จะออกแบบบ้านแบบดั้งเดิมแนวคิดสําคัญของการทําสมาธิเดินซึ่งเป็นความ
เข้มข้นในมิติปัจจุบันของโลกและท้องฟ้าเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงสภาพจิตใจและ
ร่างกายถูกตีความใหม่ในบริบททางสถาปัตยกรรมและในครั้งถัดมาดิฉันได้เห็น
ประติมากรรมเหล็ก หิน และไม้ โดยศาสตราจารย์พีระพงศ์ ดวงแก้ว มาตั้งอยู่หน้า
หอศิลปกรรมบารมี / ธรรมะ จังหวัดฉะเชิงเทรา งานประติมากรรมขนาดใหญ่ที่
สีสรรที่สวยงาม  และต่อมามีงานแสดง มีงานชิ้นใหญ่อีกหลายชิ้นในงานแสดงงาน
ร่วม นิทรรศการ 7 Passagse of Lanna. ที่หอศิลป์วัฒนะ 100-1 ซอยวัดอุโมงค์
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่

P7-cr

ศาสตราจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว เป็นประติมากรที่มีนิทรรศการศิลปะครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2523 เมื่ออายุประมาณ 30 ปี นิทรรศการดังกล่าวเรียกว่านิทรรศการ
ศิลปะกลุ่มล้านนาครั้งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 42 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2523 - 2565 ท่านได้เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะประมาณ 97 นิทรรศการ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศไทย

การสร้างประติมากรรม: ความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ประติมากรรม ศิลปินต้องการแสดงพลังภายในของธรรมชาติเช่นความรู้สึกของ
แรงผลักดันวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องการอยู่ร่วมกันอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันและ
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่หลากหลายท่านได้รับทุนวิจัยเพื่อการ
ทำงานจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2560

ครั้งนี้ ที่ดิฉันมีโอกาส การสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ ทันทีหลังจากน้ำชายามบ่าย

JY. กรุณาแบ่งปันความคิดและแรงบันดาลใจของอาจารย์กับประติมากรรมล่าสุดที่
สีสวยมาก มีส่วน เป็น ไฟเบอร์ หรือพลาสติก  (เขามีสีหน้าตกใจเล็กน้อย แต่ยิ้ม)

P12-cr

PD. วัสดุที่ทําจากหินไม้และโลหะ ไม่มีการใช้เส้นใยหรือพลาสติก งาน
ประติมากรรมของผม ยังคงมีจุดยืนเหมือนเดิมซึ่งก็คือการนําเรื่องการเกิดความ
เสียหายจาก ปริมาณมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมาสู่งานตั้งแต่ต้น

P10-cr

ผมได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิโลก ภาวะโลกร้อนเนื่องจากการทําลายธรรมชาติโดยการผลิตภัณฑ์จาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม โรงงานและการผลิตได้ปล่อยควันและสิ่งที่เป็นพิษไปยัง
แม่น้ําพื้นดินและชั้นบรรยากาศ ภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกทําให้
รังสีอัลตราไวโอเลตแทรกซึมชั้นโอโซนเข้าสู่พื้นผิวโลกโดยตรงทําให้อุณหภูมิใน
โลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก

P6-cr

น้ำแข็งขั้วโลกละลายทําให้เกิดน้ําท่วม ตามชั้นต่างๆของทวีป, ภัยแล้ง, ความไม่
ถูกต้องตามฤดูกาล, พายุโซนร้อน, คลื่นยักษ์กระทบชายฝั่ง แผ่นดินไหวเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก มลพิษทางอากาศได้ครอบคลุมเมืองใหญ่และ
พื้นที่อุตสาหกรรม เมฆเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกที่เป็นตัว้ร่งเร่ง ทําให้คนเจ็บป่วย

มลพิษทางน้ำทําให้เกิดการปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ำลำคลองในชุมชนและพื้นที่
อุตสาหกรรม ในการเกษตรมีการใช้สารกําจัดศัตรูพืช ส่งผลให้เกิดการ ทําลาย
แหล่งน้ําธรรมชาติ   วัฏจักรธรรมชาติถูกทําลาย สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติได้รับ
ผลกระทบจากอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ วัฏจักรธรรมชาติถูกทําลายไป

P1-cr

แหล่งอาหารธรรมชาติของสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ไปเมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้เมื่อวิกฤติ
การแพร่ระบาดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราต้องช่วยกันลด
มลพิษที่เกิดขึ้นในโลก ความต้องการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อปลูกต้นไม้ รักษา
แหล่งน้ําและอากาศร่วมกันรวมทั้งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชจากการสูญพันธุ์

สองปีที่ผ่านมาจากการเดินทางไปทํางานในหลายประเทศ, ผมเริ่มทํางานด้วยเงิน
ของตัวเองที่จะทําให้ประติมากรรมที่ใช้วัสดุที่ทําจากโลหะ, หินและไม้ของ ผม
กลับมาทํางานเกี่ยวกับประติมากรรมแนวคิดเดิม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางศิลปะ แต่ผมเรียกว่างานสิ่งใหม่นี้ว่า: จิตวิญญาณแห่ง
ธรรมชาติ
งานโลหะในครั้งนี้ยากกว่างานอื่น ๆ จํานวนชิ้นไม่มากเท่ากับครั้งก่อน
มันเป็นงานหนัก!! ผมได้รับแรงบันดาลใจจากลูกชายที่เป็นสถาปนิกและมัณฑนา
กรที่อาศัยอยู่ในบ้านร่วมกัน  มากกว่าไม้หรือหิน เขาเสนอตัวมาว่าจะ ดูแลและ
รักษางานทั้งหมดของพ่อที่ที่ได้ทำไว้ เพื่อเป็นมุมมองของคนรักศิลปะส่งต่อเพื่อ
อนาคต เขาเห็นคุณค่าของงานผม  งานคราวนี้ผมให้พลังเพิ่มสีมากขึ้นเพื่อให้
มั่นใจในความงามและแต่ละชิ้นงาน ทําให้ดูยอดเยี่ยมมากขึ้น

P18-cr

JY. กรุณาเล่าชีวประวัติของอาจารย์ อีกครั้ง

PD. ผมเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย (พ.ศ. 2493) ผมได้รับรางวัล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม (ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร (2531) งานเป็นหลักเป็นประติมากรแกะสลักในไม้และ
หิน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผมได้จัดแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

ผมได้มีส่วนร่วมในการพํานักอาศัยและการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประติมากรรม
มากมายรวมถึง:

สายสัมพันธ์สายสัมพันธ์, ศูนย์ศิลปะ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545),
การประชุมประติมากรรมนานาชาติ, เว้, เวียดนาม (2002, 2003, 2008),
การประชุมประติมากรรมนานาชาติ, Gwalior, อินเดีย (2006),
การประชุมวิชาการประติมากรรมนานาชาติครั้งที่ 16, Tultepec, เม็กซิโก (2007),
การประชุมวิชาการประติมากรรมนานาชาติ, อัลเบอร์ตา, แคนาดา (2008,
การประชุมประติมากรรมไทย-ญี่ปุ่น, เชียงใหม่, ประเทศไทย (2553).
การประชุมประติมากรรมไฮกุ, โอกินาว่า, ญี่ปุ่น (2009) และไต้หวัน (2010),
แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติไทย - สหรัฐอเมริกา, LA Artcore, สหรัฐอเมริกา
(2010).
ผมยังเข้าร่วมในนิทรรศการ CMU Faculty จํานวนมาก (2003, 2004, 2008,
2009, 2010, 2012, 2013) และได้เลือกงานในนิทรรศการกลุ่มรวมถึงการขุดสอง
แห่ง, Saoh Gallery, Tokyo,
นิทรรศการประติมากรรมนานาชาติ ครั้งที่ 14 ศูนย์ศิลปะ CMU เชียงใหม่ (2553)
และบรรจบกันของ 9 หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ (2555)
ผมมีนิทรรศการเดี่ยวของงานที่สถาบันศิลปะแคนเบอร์รา (1992), คณะหอศิลป์,
เชียงใหม่ (2009), หอศิลป์ Foyer, มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย,
แคนเบอร์รา (2010) และแพรวาสตูดิโอ, เชียงใหม่ (2011). ผมได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงด้านประติมากรรมในงานมหกรรมศิลปะแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ.
2529) และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประติมากรรม ได้แก่ การประกวด
ประติมากรรมธนาคารกรุงไทยด้านสถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2546) และคณะกรรม
การพงษ์ไกร ลอดจ์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554)
ผมได้รับรางวัลศิลปินเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียในงาน
ประติมากรรม (1992, 2010)
ผมเป็นอาจารย์กิตติคุณ เพิ่งเกษียณจากการสอนในภาควิชาประติมากรรม ที่คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผมสอนมานานกว่า 20 ปี และดํารง
ตําแหน่งอาจารย์และหัวหน้าภาควิชา

IMG_2897-cr

ในปี 2020-2022 ผมพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นที่วัสดุที่
ทนทานและวัสดุโลหะและหินถาวรมากขึ้น ใช้การ ทาสี สิ่งนี้ทําให้งานสดใหม่และ
มีชีวิตชีวาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ป่าไม้และทะเล
งานใหม่ของวันนี้รวมวัสดุต่างๆ เช่น ไม้แกะสลัก, แกะสลักหินของ  สีเชื่อมวัสดุที่
เป็นเหล็ก ทําให้งานมีความทนทาน
ประติมากรรมเหล่านี้ จะถาวรที่จะสามารถตั้งอยู่นอกอาคารทุกที่ ที่สนามหญ้าของ
สวนสาธารณะ พื้นที่ชุมชน พื้นที่ว่างเปล่าตามถนน ผมทําศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมชีวิตมนุษย์และชุมชน

P2-cr

 

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

การเลือกรูปภาพและข้อความ
Arthur Danin Adler

Scene4 Magazine: Janine Yasovant

จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย
สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู
 แฟ้มเก็บข้อมูล

Click Here for this article in English
                  
©2022 Janine Yasovant 
©2022 Publication Scene4 Magazine

 

 

www.scene4.com

April 2022

  Sections~Cover · This Issue · inFocus · inView · inSight · Perspectives · Special Issues
  Columns~Adler · Alenier · Bettencourt · Jones · Luce · Marcott · Walsh 
  Information~Masthead · Your Support · Prior Issues · Submissions · Archives · Books
  Connections~Contact Us · Comments · Subscribe · Advertising · Privacy · Terms · Letters

| Search Issue | Search Archives | Share Page |

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine–International Magazine
of Arts and Culture. Copyright © 2000-2022 Aviar-Dka Ltd – Aviar Media Llc.

2020-logo - Scene4 Magazine www.scene4.com

www,scene4.comSubscribe to our mail list for news and a monthly update of each new issue. It's Free!
 Name

 Email Address


Please see our Privacy Policy regarding the security of your  information.

sciam-subs-221tf71
Thai Airways at Scene4 Magazine
calibre-ad1