อินไซท์

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

จานีน ยโสวันต์

September 2012

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าจังหวัดเชียงรายได้เริ่มต้นโครงการ
นำร่องที่จะสร้างแผนที่ท้องถิ่นของบ้านแนะนำศิลปินที่มีชื่อเสียงและประกาศ
ว่าเชียงรายคือ "เมืองแห่งศิลปิน" เพราะต้องทำงานร่วมกับองค์การต่างๆของ
เชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจึงเข้าร่วมกับโครงการนี้อย่างเป็น
ทางการโดยการเปิดบ้านศิลปินที่มีอยู่มากกว่าร้อยชีวิต ที่พร้อมต้อนรับและ
จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มาเยือน ศิลปิน 13 คนที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงราย
พยายามที่จะช่วยเหลือชุมชนโดยใช้งานศิลปะเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
หลายๆวิธีการ ในพื้นที่แห่งนี้ มีศิลปินไทยหลายท่านที่พวกเรารู้จักกันค่อนข้าง
ดี ศิลปินคนแรกที่ดิฉันอยากจะกล่าวถึงคือคุณถวัลย์ ดัชนี เขาเรียกบ้านของ
ตัวเองว่า "บ้านดำ" ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 14 จากจังหวัดเชียงราย บ้านหลังนี้ใช้
เป็นห้องแสดงงานศิลปะและสถานที่พบปะพูดคุยระหว่างผู้มาเยี่ยมชมและคุณ
ถวัลย์ที่สร้างผลงานที่โดดเด่นและยอดเยี่ยม คุณถวัลย์กล่าวไว้ว่าผลงานของ
เขาหลายอย่างเป็นการตีความสัญลักษณ์ของนรกภูมิและความชั่วร้าย แต่
ในทางตรงกันข้าม คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งมี
แนวคิดทางศิลปะที่ต่างไปจากคุณถวัลย์ และผลงานประติมากรรมแสดงภาพ
ของสวรรค์เอาไว้ที่วัดร่องขุ่นซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 13 จากจังหวัดเชียงราย
คุณเฉลิมชัยใช้เงินจำนวนมากจากจากการจำหน่ายภาพเขียนที่มีความหมาย
และความศรัทธาอย่าแรงกล้าเพื่อที่จะสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยการก่อ
สร้างวัดที่สวยงามเช่นนี้

ที่จริงแล้วดิฉันอยากจะพูดถึงศิลปินหญิงที่ดิฉันได้ไปเยี่ยมเมื่อวันที่18
สิงหาคม พ.ศ. 2555 คุณนิตยา ตามวงค์ ในความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉัน งาน
ศิลปะของคุณนิตยามีความสวยงามอย่างเรียบง่าย และงานทั้งหมดเป็นภาพ
เขียนรูปดอกไม้ คุณนิตยาเป็นหนึ่งในศิลปิน 13 คนที่เปิดบ้านให้คนทั่วไปเข้า
ชม บ้านมีชื่อว่าสวนศิลป์หลากสี เธอบอกดิฉันว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็น

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

แนวคิดสำคัญของบ้านหลังนี้และผลงานทั้งหมด หลังจากคุณนิตยาจบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ เธอมีงานแสดงศิลปะอย่าง
สม่ำเสมอที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิด ที่สำคัยก็คือบ้านทุ่งม่านที่เธอพัก
อาศัยอยู่ในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า "เวียงกาหลง"
ที่เต็มไปด้วยเตาเผาโบราณและเครื่องถ้วยชามเก่าแก่ พื้นที่ทั้งหมดเริ่มต้นจาก
อำเภอเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายไปถึงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและมี
เตาเผาเรื่องถ้วยชามอยู่ 1,000 แห่ง จากนี้มีการสันนิษฐานว่าดินเหนียวใน
บริเวณนี้มีความเหมาะสมเป็นพิเศษกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เมื่อเครื่องถ้วย
ชามได้รับการเผาอย่างเหมาะสมก็จะมีขนาดค่อนข้างบางและมีสีสันสวยงาม

คุณนิตยา ตามวงค์เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือนักสำรวจที่เข้ามาเยี่ยมชม ศิลปินและ
นักเดินทางเชิงอนุรักษ์  ยังเป็นคนให้ข้อมูลและเขียนรายงานกับสถาบัน
การศึกษาต่างๆเพื่อทำให้ทราบและทำความเข้าใจถึงโบราณคดีโบราณและ
วาดภาพดอกไม้ใบไม้ในบ้านด้านหลังบ้านเป็นที่ปลุกข้าวของครอบครัวและวัด
พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายที่อยู่บนภูเขา ในตอนเย็นแสงไฟจากวัดน่าหลงใหล
มาก

คุณนิตยาเป็นศิลปินที่อยู่กับบ้าน แต่ก็มีงานแสดงศิลปะหลายครั้งตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543 สวนศิลป์หลากสีเป็นห้องแสดงภาพซึ่งยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและผู้
สะสมงานศิลปะ ตามที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้ว คุณนิตยาเป็นหนึ่งในศิลปิน 13 คน
ที่หลายๆองค์กรในจังหวัดเชียงรายขอให้แสดงผลงานอย่างน้อยปีละครั้ง ทุก
เดือนกันยายน สวนศิลป์หลากสีจะกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้มองเห็นและ
รู้สึกซาบซึ้งกับผลงานใหม่ล่าสุด นอกเหนือจากนี้เธออยากจะจัดที่พักให้กับ
เด็กและวัยรุ่นตลอดจนนักสำรวจทางวัฒนธรรมและนักเดินทาง

นอกเหนือจากนี้คงไม่ยากเท่าไหร่นักสำหรับใครหลายคนที่อยากไปเที่ยวน้ำพ
ร้อนบริเวณใกล้เคียงและสำรวจส่วนที่เหลืออยู่ของเตาเผาเวียงกาหลงสามารถ
กล่าวได้ว่าองค์กรต่างๆของจังหวัดและศูนย์วัฒนธรรมให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
สำหรับผู้หญิงที่รักงานศิลปะและชุมชน คุณนิตยาได้รวบรวมความเรียบ
ง่ายและความจริงของชีวิตของโลกจริงและถ่ายทอดลงไปในภาพเขียนรูป
ดอกไม้ที่มีสีสันสดใส ความหลากหลายของสีในดอกไม้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำ
ให้เกิดความงามไร้กาลเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2555 คุณนิตยา
จะเปิดนิทรรศการครั้งใหม่ที่  9 Art Gallery และที่ Architect Studioเชียงราย

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

Scene4 Magazine: "The Colorful Art Garden of Nitaya Tamwong" | Janine Yasovant | September 2012 | www.scene4 .com

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

©2012 Janine Yasovant
©2012 Publication Scene4 Magazine

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

September 2012

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Books | Blogs | Comments | Contacts&Links Masthead | Submissions | Advertising | Special Issues | Contact Us | Payments | Subscribe | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue Share This Page

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2012 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.

Now in our 13th year of publication with
comprehensive archives of over 7000 pages 

Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
Scene4 Magazine - Scientific American | www.scene4.com
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal